Kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Fullmäktige 2019 biföll motionen om nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa. En arbetsgrupp inom SLS har tillsatts där Josef Milerad (som stod bakom motionen) har utsetts till ordförande samt Bo Runeson (ledamot i SLS nämnd) till vice ordförande.

Arbetsgruppen har i uppdrag:

  • att initiera en vetenskapligt förankrad tvärprofessionell kraftsamling för elevers psykiska hälsa.
  • uppmärksamma beslutsfattare på frågan och vikten av samarbete mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt skolan och dess elevvård
  • lyfta fram det medicinska perspektivet på förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • planera och genomföra ett symposium där professioner och beslutsfattare kan träffas och utveckla samarbetet.