Klimat, hälsa och hållbar sjukvård

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård har tagit fram en policy för SLS med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen har som fortsatt uppdrag att bevaka att policyn implementeras i SLS organisation.

Policyn är framtagen av en arbetsgrupp inom SLS som tillsattes på uppdrag av SLS fullmäktige 2019 och antagen av Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Ambitionen med SLS klimatpolicy är att understryka alla de fördelar som en klimatomställning av samhälle och sjukvård har för folkhälsa, miljö och planet samtidigt som SLS förbinder sig att vidta åtgärder för att vara med och bidra i det arbetet.

I syfte att belysa kopplingen klimat och hälsa, verka för en hållbar sjukvård samt att som organisation ta ansvar för att förbättra sitt klimatavtryck ska Svenska Läkaresällskapet bland annat:

  • Årligen utlysa forskningsanslag för klimat och hälsa
  • Verka för att läkares hållbarhetsarbete ska vara meriterande
  • Sprida kunskap om klimat och hälsa
  • Minska antalet fysiska möten och införa grundregeln att inrikesresor sker via tåg
  • Upprätta policy för upphandling av varor och tjänster
  • Kartlägga energianvändningen i SLS hus i syfte att reducera energiförbrukningen och därmed klimatavtrycket.

SLS policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård

Arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård

Ordförande: Maria Wolodarski, Stockholm
Björn Fagerberg, Göteborg
Ida Persson, Malmö
Sigrid Hammarqvist, Falun
Joakim Crona, Uppsala
Lotta Velin, Lund
Hanna Jerndahl, Umeå
Anna-Theresia Ekman, Stockholm  

Klimat och hälsa - en kunskapssammanställning

Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att ställa sig bakom rapporten "Klimat och Hälsa - en kunskapssammanställning" som är framtagen av avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin.

Rapporten ges ut i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Sjukhusläkarföreningen, Läkare för miljön, Svenska Läkarsällskapet,
Arbets- och Miljömedicin Region Västerbotten, Center för Arbets- och Miljömedicin (CAM) Stockholm och AirClim (Luftförorenings- och Klimatsekretariatet) och är författad av Björn Fagerberg, Bertil Forsberg, Sofia Hammarstrand, Laura Maclachlan, Maria Nilsson och Anna-Carin Olin.

Effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Påverkan på människors hälsa av klimatförändringarna är betydande; tillgång på mat och rent vatten påverkas, infektionspanoramat förändras, och förekomsten av extrema väderhändelser ökar. Indirekt kan detta leda till dramatiska samhälleliga förändringar, t ex genom ökande flyktingströmmar. Scenarierna är alarmerande. Det finns fortfarande en möjlighet att påverka denna utveckling, men det är bråttom!

De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa, på så sätt en ”win-win situation”. Målet med den aktuella rapporten är därför att lyfta fram åtgärder som väsentligt kan minska risken för allvarliga klimatförändringar men också sådana som samtidigt förbättrar människors hälsa. Den belyser därför speciellt hälsoeffekter av förbränning av fossila bränslen och hälsovinster med minskad köttkonsumtion. Vi beskriver översiktligt vad som orsakar klimatförändringarna och sammanfattar den aktuella vetenskapliga litteraturen om hur ett förändrat klimat kommer att påverka folkhälsan om inte kraftfulla åtgärder sätts in, först och främst för att minska temperaturökningarna, men också om vi inte förbereder oss för ett varmare klimat. Vi vill också presentera möjligheter för vad man inom sjukvården kan göra för att minska klimatpåverkan.

Läs rapporten