SLS Hippokratesrevision

En modell för professionsbaserad klinisk revision.

Arbetsgruppen "Professionell granskning och klinisk revision" har utformat en modell för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som kan implementeras i full skala. Modellen tillgodoser professionernas krav på intern kvalitetsutveckling liksom huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete. Dessutom ger SLS revisionsmodell patienter, anhöriga och skattebetalare underlag för att ställa krav på och välja vårdgivare.

Vi frågor, välkommen att kontakta;

Niklas Ekerstad 
Projektledare, SLS Hippokratesrevision                                        

Anders Bengtsson
Kanslichef, Svenska Läkaresällskapet


Bakgrund

2015 föreslog SLS arbetsgrupp En Värdefull Vård (EVV) i rapporten ”En Värdefull Vård – En hälso- och sjukvård med människan i centrum" (2015)  ett ökat professionellt ansvar för kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården. Många läkare uppfattar dessvärre i dag att en allt för långtgående detaljstyrning och ekonomiska incitament i vården styr bort från patientens behov. Dessutom har personalen fullt upp med att registrera uppgifter och hinner inte utveckla vårdens kvalitet. Nya styr- och organisationsmodeller införs med svåra eller missvisande mått på kvalitet. I EVV funderade man på nya sätt att tänka kring kvalitetsutveckling och kvalitetsmått utifrån professionella grunder – och man tittade på SLS och SLF:s tidigare gemensamma projekt Medicinsk kvalitetsrevision (MKR) samt Medical audits. EVV fastnade för en modell med två dimensioner. Dels att jämföra och förbättra resultat i kollegial tävlan, dels en medicinsk revision där sektioner/specialitetsföreningar ambulerar och inspekterar utifrån vissa kriterier man enats om.

På SLS fullmäktige 2016 bifölls en motion om att SLS ska förverkliga ambitionen som uttryckts i EVV:s rappor

Hösten 2016 beslöt SLS nämnd att tillsätta en arbetsgrupp i enlighet med fullmäktiges beslut och om direktiv för projektet.

Under 2017 har arbetsgruppen som bestod av ordförande: Niklas Ekerstad,
Eva Arvidsson, Gunnar Akner, Karl Sallin, Magnus G Lind, Rurik Löfmark samt Stella Cizinsky träffats för att utifrån direktivet utveckla en modell för kvalitetsrevision i SLS regi som under 2018 kunde testas.


Genomförda revisioner

Under våren 2018 utfördes en medicinsk revision vid Hjärtlungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro
Revisionen skedde enligt en överenskommelse mellan Läkaresällskapet och verksamhetschefen för Hjärtlungkliniken i Örebro, Stella Cizinsky, och föregicks av en verksamhetsrevision med fokus på organisation, ledning, ekonomistyrning och personalfunktion utförd av Anders Nilsson 2018. Den utfördes fysiskt på Hjärtlungkliniken den 12-13 mars 2018 av Niklas Ekerstad, med dr, specialist i internmedicin och kardiologi och Claes-Göran Löfdahl, professor emeritus, specialist i internmedicin och lungmedicin. Besöket i Örebro föregicks av förberedelser utifrån bland annat studier av registerbaserade kvalitetsdata, i kardiologins fall i samarbete med Joakim Alfredsson, docent, specialist i internmedicin och kardiologi.

Rapport Klinisk revision 

Under 2019 togs en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården fram som testades på tre vårdcentraler
Det övergripande syftet med Kollegial kvalitetsdialog i primärvården är att i dialogform belysa en enhets styrkor och svagheter med utgångspunkt i medicinsk kvalitet, vetenskap och etik och genom detta stimulera till utveckling och kvalitetsförbättringar.
Kvalitetsdialogerna genomfördes av en projektgrupp bestående av:
Eva Arvidsson med dr, specialist i allmänmedicin, Stina Gäre Arvidsson, ST-läkare i Allmänmedicin, delprojektledare SKL och Lena Zetterberg, fysioterapeut och uppföljare vårdvalsenheten VGR.

Dialogerna genomfördes 2018 på Skillingaryds vårdcentral (24 augusti 2018), Nora vårdcentral (31 augusti 2018) och Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar (5 november 2018).

Rapport Kollegial kvalitetsdialog i primärvården

Under 2020 togs en slutrapport fram som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts inom invärtesmedicin, allmänmedicin samt opererande specialiteter
Rapporten beskriver Hippokratesrevisionen samt lärdomar och framtida utmaningar. Revisionsmodellen som tagits fram har testats genom pilotrevisioner inom invärtesmedicin, kirurgi respektive allmänmedicin. Det består i första hand av komponenter som är oberoende av läkarspecialitet: vetenskap, medicinska utfall, etik, patientsäkerhet och utbildningsfrågor, men har även specialitetsspecifika delar som präglas av det som kännetecknar specialiteten. Nu vill SLS att modellen sprids.

Slutrapport: SLS Hippokratesrevision


Under våren 2022 tillsattes en ny arbetsgrupp med nämndens mandat att verka för spridning av modellen, primärt genom att undersöka möjligheten att utföra pilotgranskningar inom allmänmedicin. Arbetsgruppen består av Niklas Ekerstad (sammankallande), Sanna Althini, Magnus Isacson, Eva Arvidsson och ska kunna utgöra metodstöd för kliniska revisorer, och på längre sikt verka för att en reglering av professionell granskning och klinisk revision införs.

I budgeten för 2024 presenterar Region Stockholm satsningen på SLS   ”Hippokratesrevisioner" inom primärvården. Region Stockholm ger Primärvårdsnämnden i uppdrag att tillsammans med relevanta professionsföreningar finansiera och organisera revisioner inom ett antal husläkarmottagningar. Dessa ska sedan utvärderas och ligga till grund för hur uppföljning, effektiviseringar och kvalitetsgranskning inom primärvården kan utvecklas framgent.

Läs mer