Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster

Läs mer

Följ debatten om dödshjälp  - etiska aspekter
Följ debatten via Statens medicin etiska råds sida där de samlar länkar till artiklar om dödshjälp som publicerats fr o m januari 2022 (ej fullständig sammanställning). Smer ansvarar inte för innehållet i länkarna.


Papperslösa har rätt till transplantation

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige, skriver bland andra Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik samt sakkunnig i Smer tillsammans med företrädare för Smer på SVD debatt.

Läs mer

Svenska läkares attityder till läkarassisterat döende/dödshjälp
Under vecka 45 och 46 skickas en enkätundersökning ut till ett randomiserat urval av svenska läkare verksamma inom några relevanta kliniska specialiteter. Skälet till att den skickas ut postalt och inte digitalt är för att undersökningen är en upprepning av en mycket likartad studie som gjordes för ett tiotal år sedan, och poängen är att hålla metodiken så likartad som möjligt för att kunna jämföra resultaten. Vi uppmanar alla som fått enkäten att besvara den.

Läs mer

SLS kommenterar Socialstyrelsens plan för hantering av ”vårdskulden”
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov som orsakats av covid-19. Socialstyrelsen presenterade förra veckan en plan för arbetet. Planen har tagits fram i nära samverkan med SKR och regionerna.

Läs mer

Assisterat döende splittrar läkarkåren: "En laddad fråga"
Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation om dödshjälp i Dagens Nyheter. ”Det är inte bara en fråga för professionen utan kräver ett samhälleligt ställningstagande”. Ur en medicinsk-etisk synpunkt är frågan om assisterat döende mer komplicerad än att kategoriskt säga att läkare ”alltid ska, och aldrig får” i de här sammanhangen, menar han.

Läs artikeln


Prioriteringar i sjukvården
Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden".

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar
Etikdelegationen anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren.

Läs mer


Medicinska åldersbedömningar
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik bevakar frågan om medicinska åldersbedömningar sedan flera år och har efterlyst en oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell och nationell forskning.

Läs mer