SLS Forskarmånader

Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020

SLS Forskarmånader kan sökas av medlemmar som disputerat för högst 7 år sedan. Stipendiet kan endast sökas för forskning i Sverige.

Stipendiet ska möjliggöra för medlem i SLS att efter disputation vara tjänstledig för att bedriva forskning. Stipendiebeloppet uppgår till maximalt 50 000 kr per månad för heltids forskning.

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagt på personkortet.

SLS Forskarmånader kan inte kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse från SLS. Forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst en månad och högst två månader.
Tilldelat stipendium ska vara rekvirerat senast 31 december samma år som det beviljats. Stipendiet är tillgängligt från och med september ansökningsåret. Ansökan om forskarstipendium kan ske tidigast sex månader före disputation. Godkännande från etikprövningsnämnd ska finnas för projektet.

Besked om stipendium lämnas via e-post under senare delen av juni månad. Stipendiet ska rekvireras på särskilt formulär till personligt konto. Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Vid ansökan tidigast sex månader före disputation ska även intyg om godkänd disputation skickas in tillsammans med rekvisitionen för att utbetalning ska ske.

Redovisning ska göras i själva ansökan senast 1 månad efter forskningsperiodens slut.

I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.