Forskningsvistelse

Resebidrag för forskning utomlands som sökande inte kan göra hemmavid

Behörighet

Resebidrag för forskningsvistelse kan sökas av odisputerad eller disputerad läkare som är medlem i SLS. Bidraget avser att stödja forskning utomlands som sökande inte kan göra vid heminstitutionen/ sjukhuset. Forskningsvistelsen ska pågå under en sammanhållen period (i normalfallet minst 14 dagar) vid en utländsk institution.

Villkor

En sammanfattning av projektplanen och en redogörelse av den kliniska relevansen eller förankringen ska göras i ansökan och det ska framgå varför forskningsvistelse utomlands är nödvändigt för projektet. Av ansökan ska det klart framgå att sökanden har haft kontakt med gästinstitutionen genom att en personlig inbjudan eller motsvarande bifogas ansökan. I inbjudan ska det framgå vad sökande ska göra under forskningsvistelsen och under vilken tidsperiod. 

Bidrag

I ansökan ska uppges om medel sökts och eventuellt beviljats från annat håll för samma resa. Om bidrag från annat håll beviljas, efter ansökans inskickande, ska detta meddelas Svenska Läkaresällskapet. 

För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48.000 kronor. Beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar. För forskningsvistelse kortare än 1 månad är schablonbeloppet maximalt 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12.000 kronor för resor till övriga världen.

Resor för examensarbeten (projektarbeten) i grundutbildningen erhåller som regel inget bidrag. Undantag kan göras i fall där arbetet tydligt är en del i ett sammanhållet forskningsprojekt som bedrivs av sökanden. Bidrag för forskningsvistelse kan inte kombineras samtidigt med Post doc-stipendium från SLS.

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95