Så här ansöker du

Allmän information

Ansökan om forskningsanslag och stipendier görs i det elektroniska ansökningssystemet Researchweb.

 Till ansökningssystemet

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Observera att du bara lägger upp personkort en gång! Personkortet kan du sedan uppdatera vid behov. I fondansökningssystemet kan du få vägledning om registrering, personkort m.m. under "Hjälp och service - för sökande". Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat.

Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Observera att ansökan om Svenska Läkaresällskapets resebidrag för kongressresa och forskningsvistelse ska vara inkommen senast två månader före avresa.

Att tänka på när Du söker

Behörig att söka medel är läkare som är medlem (individuell eller föreningsanknuten) i Svenska Läkaresällskapet. Från och med 1 januari 2021 blir man per automatik ”föreningsanknuten” medlem i SLS om man tillhör en av SLS medlemsföreningar.

Observera att medlemskap i SLS krävs endast för innevarande år. Tvåårsregeln för att kunna söka är borttagen från och med 2021. Nyhet är också att endast läkare som är medlemmar (individuell eller föreningsanknuten) kan söka.

Mina sidor kan du som individuell medlem (gäller ej är föreningsanknuten medlem) få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort. Fakturan för 2021 kommer laddas upp inom kort.

Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC Foundation (där medlemskap i NSCMID i stället krävs) och till Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet. 

Besked om tilldelning av projektanslag och post doc-stipendier lämnas under senare delen av juni månad genom utskick från fondansökningssystemet till den av sökande angivna e-postadressen. Besked om SLS resebidrag meddelas efter hand på samma sätt. Besked om tilldelning från Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet lämnas under december månad.

Rekvisition av erhållna medel görs på avsedd rekvisitionsblankett som efter fullständigt ifyllande och påskrift postas till angiven mottagare på SLS. Länk till rekvisitionsblankett finns i e-postmeddelandet och i själva ansökan. Projektanslag rekvireras till det universitet/sjukhus eller annan myndighet där forskningen bedrivs. Stipendier och resebidrag rekvireras till personligt konto.

Projektanslag och Post doc-stipendier ska rekvireras under samma kalenderår som de beviljats, d.v.s anslag som beviljats i juni ska rekvireras senast 31 december samma år. Projektanslag från Stiftelsen Söderström Königska Sjukhemmet, som har utdelning i december, ska rekvireras senast sex månader efter beslut, d.v.s. senast i juni året efter tilldelning. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår automatiskt till respektive fond.

Omdisponering av medel sökta från SLS kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. Medel anslaget till projekt kan aldrig omvandlas till resa. Medel anslaget till en specifik resa kan inte utnyttjas till annan resa. Sökta anslag ska användas under den tidsperiod som de är sökta för och till det ändamål som angivits i ansökan.

Försäkring och försäkringsskydd under utlandsvistelse samt under tiden för post doc-stipendier uppmanas stipendiaten att ordna på tillfredställande sätt.

Från och med 2017 är projektanslag från SLS fonder och från Björklunds fond huvudsakligen tvååriga. Det framgår av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. I beslut om beviljat tvåårsanslag anges som regel ett belopp som ska rekvireras ansökningsåret och ett preliminärt belopp som rekvireras året därpå då summan för slutanslaget fastställs.

Dispositionstid och redovisning

Projektanslag ska förbrukas inom föreskriven dispositionstid. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. Anhållan ska göras innan dispositionstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.

Redovisning av tilldelade medel sker, på heder och samvete, i fondansökningssystemet. Senast en månad efter kongress-/forskningsvistelsens eller post doc-periodens slut ska en kort reseberättelse samt en ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Projektanslag ska inom föreskriven tid redovisas på motsvarande sätt. Våra revisorer utför sedan kontroller i systemet.

Ettåriga anslag, beviljade från och med 2017, från Svenska Läkaresällskapet och Björklunds fond ska vara helt förbrukade och redovisade senast två år efter beslutsdatum.
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisade senast tre år efter beslutsdatum.
För anslag från SLS och Björklunds fond som beviljats före 2017 samt för anslag från övriga fonder gäller 18 månaders dispositionstid och redovisning inom två år.

För att gå in i ansökan och redovisa

  1. Logga in i ansökningssystemet Researchweb 
  2. Gå till mina sidor - mina ansökningar
  3. Öppna aktuell ansökan, klicka på "ändra"
  4. Scrolla ner till redovisningsdelen - redovisa - spara

Granskning och bedömning

Granskning och bedömning av inkomna ansökningar om SLS och Björklunds projektanslag samt om SLS post doc-stipendier görs av Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté som består av ca 25 ledamöter, alla experter inom olika kompetensområden och representanter för nästan samtliga av landets medicinska lärosäten.

Projektansökan och ansökan om post doc-stipendium till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond bedöms enligt riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet) och sökandes kompetens. För dessa kriterier används en sjugradig bedömningsskala enligt den definition som används av Vetenskapsrådet och bedömningen av de tre kriterierna används för att ge ett sammanfattande betyg som utgör en helhetsbedömning av ansökans kvallitet. Varje ansökan bedöms också utifrån tilläggskriteriet klinisk relevans eller förankring med användning av en tregradig skala. För att beviljas anslag ska en ansökan både ha hög övergripande kvalitet och tillräckligt hög klinisk relevans eller förankring. 

Granskning av reseansökningar sker löpande under ansökningsperioden.  SLS tillämpar forskningsvärldens gängse jävsregler. Inskickade ansökningar är inte offentliga.

Se även FAQ - Vanliga frågor och svar  där vi samlat svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.