2016 års pristagare

Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja och belöna medicinsk forskning – 20 miljoner kronor i anslag och bidrag till unga forskare och omkring en halv miljon till vetenskapliga priser för framstående insatser inom olika forskningsområden. Priserna delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid tisdagen den 15 november 2016.

Jubileumspriset och SLS sekelmedalj i silver - 150.000 kr


Olle Kämpe

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i klinisk endokrinologi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Prismotiveringen lyder: ”Olle Kämpe har under lång tid bedrivit ett fokuserat forskningsarbete för att identifiera olika sjukdomsrelaterade autoantigener. Härigenom har nya diagnostiska metoder kunnat utvecklas, exempelvis vid Addisons sjukdom. Olle Kämpe tilldelas 2016 års pris för sitt nu aktuella arbete att identifiera autoantigener kopplade till autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1, APS1. APS1 är en ärftlig immunbristsjukdom som karaktäriseras av en kombination av flera autoimmuna sjukdomar som kan påverka både endokrina och icke-endokrina organ.

I en artikel publicerad i Science Translational Medicine 2015 beskriver Kämpe och medarbetare ett prostata-specifikt transglutaminas kopplat till APS1 och som föreslås spela en roll i uppkomsten av manlig infertilitet. Kunskapen kan förhoppningsvis leda till förbättrad diagnostik och därmed förbättrad klinisk behandling.”John PernowALVARENGAS PRIS,
50.000 kr

Priset går till artikeln: ”Red blood cells impair cardiac post-ischemic recovery in type 2 diabetes through an arginase-dependent regulation of nitric oxide synthase and reactive oxygen species”.
Valspråk: Liten blodkropp stjälper ofta stort hjärta.

Författare: John Pernow och Jiangning Yang, Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, Karolinska Institutet.


INGA SANDEBORGS PRIS, 125.000 kr

Priset belönar framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.

Priset delas av två forskare: 

Elisabet LondosProfessor Elisabet Londos, Lunds Universitet, Malmö.

Motivering:  ”Elisabet Londos har framgångsrikt gett sjukdomen Lewy body-demens ett ansikte”.

  

Anders WimoProfessor Anders Wimo, Karolinska Institutet, Stockholm, Bergsjö vårdcentral, Bergsjö.

Motivering: ”för hans framstående hälsoekonomiska studier rörande förekomst och kostnader av demenssjukdomar i världen.”


 
Eva SvanborgINGVARPRISET
30.000 kr och SLS 200-årsmedalj i brons

Professor Eva Svanborg, klinisk neurofysiologi vid Linköpings universitet får 2016-års Ingvarpris.


Motiveringen lyder:
Eva Svanborg doktorerade 1977 på en avhandling om autonom innervering i grodhud. Hennes största insatser ligger dock inom det sömnmedicinska fältet, där hon bidragit till förståelsen av patofysiologin bakom obstruktiv sömnapné. Hon införde ODI, Oxygen Desaturation Index, som ett mått på svårighetsgraden vid sömnapné, och det är ett mått som fortfarande används i klinisk vård och sömnapné-forskning i hela världen. Genom studier på nerv- och muskelfunktion i svalget hos personer med snarkning och sömnapné kartlade hon en mekanism för hur snarkning progredierar till sömnapné. Att en sådan progress sker har varit känt sedan tidigare, men det var huvudsakligen genom Evas och fyra av hennes doktoranders forskning som en mekanism för detta kunde kartläggas. 


 
Stig SteenERNA EBELINGS PRIS, 45.000 kr

Professor Stig Steen, Lunds Universitet

Stig Steen får priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulations-
assisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation. Hans verksamhet har resultaterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag.
Priset delades ut vid årets Medicin-teknikdagar i Örebro.


HIPPOKRATESPRISET, 10.000 kr
Överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.
Viveka Frykman Kull får priset för sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten.
Läs mer >>
 
 
För att uppmuntra unga forskare och identifiera särskilt bra forskning bland de ansökningar om projektanslag som fick stöd från SLS 2016 belönar Läkaresällskapet den bästa projektansökan och den bästa ansökan ur translationellt perspektiv.