2015-års pristagare

Fr v bakifrån Magne Nylenna (Lindskogs språkpris), Mikael Landén (Ingvarpriset), Jens Boman (Lennmalms pris), Ulf Eriksson (Jubileumspriset), Valdemar Erling (Hippokratespriset). Mittraden: Lars Lundell (Reuterskiölds pris), William Apro (Alvarengas pris), Åke Svensson (Janzons pris). 
Främre raden: Marcus Moberg (Alvarengas pris), Hans Törmä (Janzons pris), Monica Bertilsson (Lennmalms pris), Eva Blomstrand (Alvarengas pris) och Bengt Björkstén (Medins pris).

Priserna delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid 
tisdagen den 17 november 2015. 

Mer om pristagarna på MyNewsdesk

 

JUBILEUMSPRISET 
– 150.000 kr och SLS sekelmedalj i silver 

Professor Ulf Eriksson, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Institutet, Stockholm. 

Prismotiveringen lyder: ”Ulf Eriksson har identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom. Hans forskning visar att tillväxtfaktorn VEGFB kontrollerar upptag av fettsyror genom blodkärls-väggen, vilket kan bidra till fetma, insulinresistens och diabetes typ 2. Kunskapen kan leda till ny behandling riktad mot VEGFB. Jubileumspriset som instiftades 1858 tilldelas författare till framstående arbeten som publicerats de fem senaste åren. Erikssons uppmärksammade resultat är publicerade i de bästa internationella tidskrifterna”.

 

 

ALVARENGAS PRIS, 45.000 kr

Priset går till artikeln: ”Leucine does not affect m TORC1 assembly but is required for maximal S6K1 activity in human skeletal muscle following resistance exercise.” 
Valspråk: Exercise is King. Nutrition is Queen. Put them together and you have a kingdom.

Författare: William Apró (1,2), Marcus Moberg (1), D. Lee Heamilton (3), Björn Ekblom (1), Olav Rooyackers (2), Hans-Christer Holmberg (4),
Eva Blomstrand (1,5)

1. Åstrand Laboratoriet, GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
2. Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, KI, Stockholm.
3. Health and Exercise Sciences Research Group, University of Stirling, Stirling, UK.
4. Avdelningen för Hälsovetenskap (HLV), Mittuniversitetet, Östersund.
5. Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI, Stockholm.

 

HAMBERGERS PRIS, 25.000 kr

Professor Karl Hörmann, Universitätsklinikum Mammheim, Tysland, får priset med motiveringen: ”for his outstanding international contributions to advanced head and neck surgery with emphasis on organ preservation”.

Priset delades ut på ÖNH-dagarna, torsdagen den 21 maj 2015 på KI, Nya Aula Medica i Stockholm.ELLIS OCH IVAR JANZONS PRIS, 70.000 kr

Priset delas av två forskare:
Docent Åke Svensson, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus

Motivering: ”för hans omfattande epidemiologiska och kliniska studier rörande atopisk dermatit”.

Professor Hans Törmä, Dermatologi och venereologi, Uppsala universitet

Motivering: ”för studier av retinoidmetabolism och övriga molekylära mekanismer med betydelse för hudens keratiniseringsprocess och barriärfunktion”. INGVARPRISET
30.000 kr och SLS 200-årsmedalj i brons

Professor Mikael Landén, KI, Stockholm/SU Göteborg får 2015-års Ingvarpris.

Motiveringen lyder: Mikael har bidragit till både bredd och spets inom forskningsområdet psykiatri. Han har bedrivit framgångsrik forskning som har omfattat ett brett fält av metoder från epidemiologi, genetik, grundforskning av biomarkörer till behandlingsforskning och ”kreativitetsforskning”. Han samverkar framgångsrikt, inte bara med andra forskargrupper, utan även med psykiatriska kliniker både i Stockholm och Göteborg och har bidragit till att starta upp regionala register som kommer att ge stoff till kliniknära forskning.BENGT I LINDSKOGS SPRÅKPRIS
30.000 kr

Språkpriset, som delas ut vartannat år, går i år till Professor Magne Nylenna, Oslo.

Magne Nylenna är professor i samfunnsmedisin, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo.

Priset belönar medicinsk språkvård och Magne får priset för sina stora språkliga insatser för norskt och nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av mångårig redaktör för facklig tidskrift och som författare av medicinska lexikon.

 

 

ERNA EBELINGS PRIS
35.000 kr 

Sektionen för medicinsk teknik och fysik har tillerkänt, professor Göran Stemme, Mikro- och nanosystem, KTH, Stockholm.

Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation kring medicinska sensorer. Hans verksamhet har givit resultat som varit till stor gagn för näringsliv och sjukvård.

Priset överlämnas vid Svenska Läkaresällskapets 
Medicinska riksstämma den 3 december 2015.


LENNMALMS PRIS
50.000 kr och Lennmalms medalj i silver

Priset belönar förtjänstfulla arbeten över ämnen, inom det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Tre forskare delar på priset:

Faiez Al Nimer, KI, Stockholm disputerade november 2012 vid Karolinska Institutet på en experimentell avhandling om betydelsen av genetiska faktorer för inflammation och vävnadsskada vid traumatisk hjärnaskada. I de första arbetena kartlade han globala genexpressionskillnader kopplat till noggrann fenotypisk karaktärisering och kunde visa att en betydelse för såväl MHC som icke-MHC gener, samt identifierade specifika molekylära och cellulära svar som påverkades. I de två senare arbetena karaktäriserade han betydelsen av ett enskilt arvsanlag, Gsta4, och kunde visa att en normalt förekommande låguttryckande variant var kopplad till ökad nervscellsdöd efter traumatisk hjärnskada, vilket representerade det första exemplet på möjligheten att identifiera enskilda riskgener vid traumatiska nervskador på motsvarande sätt som tidigare gjorts för andra komplexa tillstånd, som autoimmun sjukdom. Flera av de experimentella fynden har han följt upp i humana studier, vilket visar relevansen för denna typ av translationell forskning.

Monica Bertilsson, Göteborgs universitet som disputerade 2013 vid Göteborgs universitet på en avhandling om arbetsförmåga och psykiska besvär, för betydelsefull forskning inom det försäkringsmedicinska området, när det gäller hantering av försäkringsmedicinska problem i klinisk, främst allmänmedicinsk, verksamhet. 
Hon har i sitt avhandlingsarbete på ett utmärkt och innovativt sätt belyst olika typer av problem läkare kan uppleva i konsultationer där sjukskrivning är aktuellt och har använt såväl kvalitativ som kvantitativ metod i analyserna. Hennes arbete har inneburit att försäkringsmedicinska problem har kunnat identifieras, namnsättas och därmed diskuteras i praktisk verksamhet. Hon arbetar mycket systematiskt med de teoretiska utgångspunkter hon väljer i såväl kvalitativa som kvantitativa studier.

Jens Boman disputerade januari 2014 vid Umeå universitet på en avhandling om prevention av den sexuellt överförda infektionen Chlamydia trachomatis. Detta är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektion med globalt mer än 100 miljoner fall per år enligt beräkningar från WHO. Obehandlad kan infektionen ge bestående skador, speciellt hos kvinnor. Avhandlingsarbetet som har stor klinisk betydelse har genererat viktiga kunskaper för att förbättra såväl sekundärprevention (diagnostik och smittspårning) som primärprevention (modifiering av beteende hos riskgrupper) av Chlamydia trachomatis. Bland annat har den i avhandlingsarbetet utvecklade samtalsmetoden som baseras på den evidensbaserade metoden motivational interviewing (MI) blivit nationell standard för preventiva samtal med syftet att minska sexuellt risktagande hos personer med hög risk att själva smittas och smitta andra med klamydia och andra sexuellt överförda infektioner. Metoden tycks vara mycket effektiv för att minska risken att kvinnor drabbas av klamydiasmitta men genusaspekten är viktig att beakta då hans forskning tyder på att kvinnor och män behöver olika typer av preventiva åtgärder för att åstadkomma maximal riskminskning. En metodhandledning baserade på denna forskning har publicerats av Smittskyddsinstitutet.

 

OSCAR MEDINS PRIS, 25.000 kr

Professor Bengt Björkstén, Stockholm, har under en lång följd av år bedrivit barnallergologisk forskning av hög internationell klass. Bengt Björkstén tilldelas Oscar Medicins pris 2015 för sina arbeten som lyfter fram betydelsen av tarmens mikrobiota för mognaden av immunsystemet och utveckling av tolerans. Han har på ett avgörande sätt medverkat till ett paradigmskifte i synen på de mekanismer som leder till uppkomst av allergisk sjukdom hos barn.

 

REUTERSKIÖLDS PRIS, 40.000 kr

Professor Lars Lundell, Enheten för kirurgi, CLINTEC, KI får priset med motiveringen:”för sina interdisciplinära studier om gastroesofagal reflux”.

 

 


ETIKPRISET
,  10.000 kr

Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, får Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell, och vardagsnära etik. ”Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum” lyder en del av motiveringen.

Läs mer >>

 

TRANSLATIONELLA FORSKNINGSPRISET, 50.000 kr

Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, får priset för sin projektansökan ”γδ-T cells as a novel cancer-therapy and their development after allogeneic SCT”.

I hård konkurrens utsågs hans ansökan till den projektansökan som bäst representerar den translationella forskningen, dvs. forskning som kommer att få stor klinisk betydelse i vården.

Priset delades ut på Medicinska riksstämman den 3 december 2015.

Läs mer >>

 

 

BÄSTA VETENSKAPLIGA PROJEKTANSÖKAN, 100.000 kr

Daniel Agardh, Malmö, får priset för sin projektansökan ”Immunogenetic determinants of celiac disease”.

Priset delades ut på Medicinska riksstämman den 3 december 2015.

Läs mer >>

 

ASKLEPIOSPRISET, 
Bästa vetenskapliga artikel, 15.000 kr

Anne Örtqvist, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Anne Örtqvist får priset för artikeln ”Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis”. Ur juryns motivering: "En registerstudie av hög kvalitet som visar på djup förståelse för statistik och studiedesign. Studien visar på såväl stringens som kreativitet och arbetet kännetecknas av excellens och bådar gott för fortsatta forskningsmeriter."
Priset delades ut på Medicinska riksstämman den 4 december 2015.
Läs mer >>

ASKLEPIOSPRISET, 
Bästa vetenskapliga projektarbete, 10.000 kr

Michael Persson, med. kand. Thoraxkliniken, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet.

Michael Persson, får priset för projektet ”Short-term Complications after Coronary Artery Bypass Grafting using Bilateral Internal Thoracic Arteries Compared to Single Internal Thoracic Artery Grafting". Han jämför i sitt arbete på ett utmärkt sätt "kort- och långtidskomplikationer mellan en till synes underanvänd kranskärls-kirurgiskt operationsmetod som tidigare visat längre långtidsöverlevnad jämfört med övriga vanliga operationsmetoder".
Priset delades ut på Medicinska riksstämman den 4 december 2015.
Läs mer >>

   
 

 

 

 

Forskning är en viktig del för att skapa bättre förutsättningar för morgondagens befolkning. SLS stödjer god medicinsk forskning genom att årligen dela ut omkring 25 miljoner kronor i projektanslag och post doc stipendier samt bidrag till kongressresor och resor för längre tids forskningsvistelse.

Tack vare generösa donationer genom åren har Läkaresällskapet möjlighet att uppmärksamma bra forskning och forskare genom att dela ut vetenskapliga priser. Förslag till mottagare kommer via kollegor eller genom att man skickar in bidrag för bedömning. Förslag till 2016 års pristagare skickas till Läkaresällskapet senast den 1 mars 2016.


Mer information: 
annie.melin@sls.se

2016 års pristagare

Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja och belöna medicinsk forskning.

2014-års pristagare

Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja och belöna medicinsk forskning – 20 miljoner kronor i anslag och bidrag till...