2014-års pristagare

Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja och belöna medicinsk forskning – 20 miljoner kronor i anslag och bidrag till unga forskare och omkring en halv miljon till vetenskapliga priser för framstående insatser inom olika forskningsområden.

Priserna delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 4 nov 2014.

Följande personer belönades med ett av Läkaresällskapets priser:

 

JUBILEUMSPRISET 
– 150.000 kr och SLS sekelmedalj i silver 

Professor Ole Suhr, Folkhälsa, Umeå Universitet, Umeå, tilldelas 2014 års Jubileumspris. 

Prismotiveringen lyder: Ole Suhr, är nationellt erkänd kunnig gastroenterolog som särskilt intresserat sig för familjär amyoloidos med polyneuropati, Skelleftesjukan – en sällsynt, neurologisk dödlig sjukdom där levertransplantation tidigare var enda behandlingsalternativ.

Genom ett antal internationellt uppmärksammade studier de senaste åren har Ole Suhr bidragit till ett paradigmskifte för behandlingen av denna sjukdom. Läkemedelsbehandling med påvisad effekt på familjär amyoloidos med polyneuropati ger ett framtida hopp och ett nytt behandlingsalternativ för dessa patienter.

Ole Suhr har konsekvent följt en forskningsinriktning och genom en kombination av experimentella och epidemiologiska studier flyttat fram kunskap till förmån för patienter med en ovanlig men allvarlig sjukdom.

REGNELLS PRIS, 130 000 kronor

Professor Tomas Ekström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Centrum för molekylär medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, och hans forskargrupp och medförfattare: Malin Almgren, Titus Schlinzig, David Gomez-Cabrero, Agneta Gunnar, Mikael Sundin, Stefan Johansson, Mikael Norman, får priset för artikeln: "Cesarean section and hematopoietic stem cell epigenetics in the newborn infant - implications for the future health?" 

Valspråk: Stamcellens minne av födelsen - en vetenskaplig upptäckt för framtida generationers hälsa.
Mer >>

INGA SANDEBORGS PRIS, 125.000 kronor

Docent Oskar Hansson, Lunds universitet, får priset med motiveringen: ”för hans internationellt mycket uppmärksammade kliniska forskning om de molekylära sjukdomsmekanismer i den mycket tidiga fasen av Alzheimers sjukdom, där resultaten bidragit till grunden för moderna kliniska diagnostiska kriterier samt utformning av läkemedelsstudier”.

Inga Sandeborgs pris delas ut för framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.TAGE SJÖGRENS PRIS, 75.000 kronor

Professor Mikael Hellström, Sahlgrenska akademien, Göteborg tilldelas Tage Sjögrens pris ”för förtjänstfullt arbete inom de medicinska radiologiskavetenskaperna”.

Motiveringen lyder: ”för hans betydande insatser inom radiologin där han aktivt infört ny teknologi och producerat vetenskap av hög kvalitet inom såväl experimentell som klinisk forskning. Detta har på ett avgörande sätt förändrat såväl diagnostik, behandling som utfall av sjukdomar inom framför allt bukens organ, hos såväl barn som vuxna”.INGVARPRISET, 30.000 kr och SLS
200-årsmedalj i brons

Professor emeritus Oluf Andersen, Göteborg får 2014-års Ingvarpris.

Motiveringen lyder: ”för hans insatser inom klinisk forskning kring neuroinflammatoriska demyeliniserande sjukdomar, framför allt multipel skleros”.

Priset delas ut för särskilda insatser inom klinis neuroforskning ill minne av professor David Ingvar.

ERNA EBELINGS PRIS, 35.000 kr

Styrelsen för Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) och SLS har utsett professor Mats Danielsson, Medicinsk bildfysik, KTH, Stockholm som mottagare av Erna Ebelings pris.

Priset motiveras av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos. Ett viktigt resultat är att forskningen har resulterat i ett nytt framgångsrikt företag.

 

SCHLASBERGS PRIS, 30.000 kr

Schlasbergs pris belönar förtjänstfulla arbeten inom dermatologin och venerologiens område.

Professor Charlotta Enerbäck, Linköping tilldelas priset ”för hennes framstående forskningsarbete kring genetiska mekanismer vid psoriasis och cancer”.

 

 

HIPPOKRATESPRISET, 10.000 KR

Överläkare Mia Furebring, verksam vid verksamhetsområde Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala, har av Läkaresällskapets nämnd utsetts till årets Hippokratespristagare för sina insatser för att lyfta medicinsk-etiska frågor i den kliniska vardagen.

Mia Furebring får priset för att hon ”i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska frågor”. Läs mer >>

 

 

BÄSTA VETENSKAPLIGA PROJEKTANSÖKAN
100 000 kr

Per Fogelstrand, Göteborgs Universitet, får priset för sin ansökan ”Förhindra inbindning av blodfetter i kärlväggen”.Läs mer >>

Priset delas ut på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm, den 4-5 december. Vid överlämnandet håller Per Fogelstrand ett kort beskrivande anförande om sin forskningsverksamhet.

 

 

ÅRETS TRANSLATIONELLA FORSKNINGSPRIS, 
50 000 kr

Elisabeth Jerlhag Holm, Göteborgs Universitet, Inst. för Neurovetenskap och Fysiologi, avd för Farmakologi, får priset för sin projektansökan:
”The importance of gut-brain hormones for addictive behaviours”.
Läs mer >>

Priset delas ut på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm, den 4-5 december. 

Rosén von Rosenstein-medaljen i silver

Vart femte år delas medaljen ut till "framstående och förtjänta pediatriker".

Sektionen för pediatrik har utsett 2014-års medaljörer:

Professor Hugo Lagercrantz, KI, Stockholm
Professor Joy Lawn, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
Professor Frank Oberklaid, Centre for Community Child Health and the Royal Children's Hospital Melbourne

 

 

 

Information om priserna och pristagarna lämnas av 
Håkan Billig, ordförande i Forskningsdelegationen
hakan.billig@fysiologi.gu.se 
0708-84 09 76

 

 

 

 

Forskning är en viktig del för att skapa bättre förutsättningar för morgondagens befolkning. SLS stödjer god medicinsk forskning genom att årligen dela ut omkring 25 miljoner kronor i projektanslag och post doc stipendier samt bidrag till kongressresor och resor för längre tids forskningsvistelse.

Tack vare generösa donationer genom åren har Läkaresällskapet möjlighet att uppmärksamma bra forskning och forskare genom att dela ut vetenskapliga priser. Förslag till mottagare kommer via kollegor eller genom att man skickar in bidrag för bedömning. Förslag till 2015 års pristagare skickas till Läkaresällskapet senast den 1 mars 2015.