P26 – Begränsad dold covid-19 smitta på Åland: resultat av upprepad serologi- och PCR-screening i en populationskohort

3. Epidemiologi

Marika Nordberg1, Erika Boman2, Mathias Grunér3, 4, Charlotte Hammer5, Gunilla Häggblom1, Susanne Olausson4, Knut Lönnroth6, 7

1 Ålands Hälso- och sjukvård, Mariehamn, Åland, Finland
2 Högskolan på Åland, Mariehamn, Åland, Finland
3 Medimar läkarstation, Åland, Finland
4 Bimelix Biomedicinskt laboratorium, Åland, Finland
5 Department of Health Security, THL, Helsinki, Finland and European Programme for Intervention Epidemiology Training, Solna, Sverige.
6 Ålands landskapsregering, Mariehamn, Åland, Finland
7 Karolinska Institutet, Solna, Sverige

Bakgrund: Åland har haft låg incidens av bekräftad covid-19. I en första mycket lugn niomånaders epidemifas, mars-november 2020, bekräftades endast 47 fall (0,16% av ca 30 000 invånare). Under den följande niomånadersperioden, december 2020 till augusti 2021, inträffade ett flertal utbrott och sammanlagt 427 fall bekräftades (1,42%). Provtagningen har varit omfattande. Till och med augusti 2021 hade över 60 000 PCR test gjorts och ca 18 000 personer testats. Testning av symtomatiska har gjorts på bred indikation. Rigorös smittspårning har tillämpats under hela pandemin och under 2021 har även symtomfria kontakter testats. Vaccineringar inleddes på Åland vecka 1 2021. För att studera omfattningen av dold smitta genomfördes en populationsbaserad kohortstudie. Vi analyserar här resultaten för de två epidemifaserna (figur). 

Metod: Totalt 260 slumpmässigt utvalda personer inbjöds till serologi och PCR testning vid tre tillfällen, varav 100 inkluderades i första provtagningen och 98 gjorde minst ett uppföljningsprov. Medel- och medianåldern var 50 år och 55% var män.

Resultat: Samtliga var symtomfria och PCR- och serologinegativa i första provtagning. Vid första provtagningen hade ingen fått vaccin >14 dagar innan. Av de som fullföljde uppfölningstest var 36 ovaccinerade inför testning varav 1 (2,8%) serokonverterade. Personen hade haft symtom men negativt PCR testats en månad tidigare. Av 62 som vaccinerats med minst en dos minst 14 dagar innan testdagen serokonverterade 45 (72,6%). Samtliga var symtomfria och PCR-negativa även vid provtagning 2 och 3. Ingen av deltagarna registrerades som bekräftade covid-19 under studieperioden. 

Slutsats: Fynden motsvarar väl incidensen av bekräftade fall på Åland. Dold smittspridningen har varit begränsad