Abstract-anmälan!

Över hundratjugo abstrakt är inlämnade. Möjlighet finns att lämna in late breaking abstrakt fram till och med 8 november.

Under State of the art covid-19 finnas det möjlighet att presentera forskningsprojekt vad gäller covid 19/SARS CoV 2 som genomförts av svenska forskargrupper eller forskargrupp där svenska medarbetare deltagit. De arbeten som presenterats ska vara vetenskapliga studier av SarsCov-2/covid19. Om resultaten har presenterats tidigare vid andra vetenskapliga möten eller redan publicerats ska detta anges och tillstånd måste inhämtas från eventuella rättighetsinnehavare.

Intresset att lämna in abstrakt har varit väldigt stort. Vi har nu fått in över 100 abstract. Meddelande om abstract accepterats eller inte lämnas senast den 31 oktober. 

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som godkänner och beslutar om presentationen sker som poster eller via muntlig presentation. Abstract som godkänts för publicering presenteras visas med författarens namn på sls.se/covid19.
Presenterande författare måste anmäla sig till State of the Art Covid-19.

Tre stycken posterpris på 10000 kr vardera kommer delas ut till bästa postrar. Vinnare av posterpris förväntas presentera sina fynd med en kort (3 min) muntlig presentation vid den avslutande sessionen (A4).

Abstract accepteras i följande kategorier:
Virologi, diagnostik, patogenes, immunologi, kliniskt förlopp, vaccination, behandling, komplikationer, epidemiologi, smittspridning, samhällseffekter, zoonoser och övrigt.

Även abstract som beskriver pågående studier eller redan publicerad data kommer accepteras (om tillstånd inhämtats från den som äger rättigheterna till det publicerade materialet).
 
Late-breaking Abstracts
För att främja forskningsresultat som framkommer i nära anslutning till State of the Art Covid-19 finns det möjlighet att lämna in abstract även efter abstract deadline.
Late-breaking Abstract Submission är öppen fram till den 8 november, 2021.