SLS ordförande i media

Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset samt docent i global hälsa vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet tillträdde som ny ordförande i SLS den 1 juli 2020. Här samlar vi aktuella intervjuer, artiklar, uttalande och debattinlägg med SLS ordförande.

SVT 2021-02-07 
Infektionssjukdomar bland barn på historiskt låg nivå

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, medverkar i SVT nyheter om varför han tror färre barn söker vård för vanliga virusinfektioner.

DAGENS SAMHÄLLE 2021-02-04
Ta tillvara kraften som används för att bekämpa pandemin
Vi hoppas att regeringen aktivt stöder nya samarbetsformer och initiativ som utvecklats för att bekämpa pandemin. Då kan vi som land mer effektivt bekämpa den pågående pandemin och stå starkare inför nästa hälsohot, skriver Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet tillsammans med företrädare för Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd.

Läs artikel

SLS KOMMENTAR 2020-01-20
SLS uppmanar ansvariga i hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå genomförandet av köpet av Vårdtjänster

– Svenska Läkaresällskapet anser att det är direkt olämpligt att en privat digifysisk vårdgivare sköter den centrala sjukvårdsrådgivningen i en region, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det blir en uppenbar jävssituation där misstankar alltid kommer att finnas att bolaget i fråga gynnar de egna verksamheterna genom rådgivningen. Patienter som ringer till 1177 ska aldrig behöva fundera på om de råd och tips de får är opartiska eller inte. Vår starka rekommendation till ansvariga i hälso- och sjukvårdsnämnden är att avslå genomförandet av köpet, avslutar Tobias Alfvén.

SVT MORGON 2021-01-18
Tobias Alfvén, barnläkare samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet svarar på frågor om barn och covid-19 i SVT Morgonstudion.

SLS REMISSSVAR 2020-01-14
Människors livsvillkor måste inkluderas i byggandet av en europeisk hälsounion
Svenska Läkaresällskapet (SLS) stöder byggandet av en europeisk hälsounion och finner ansatsen att utveckla arbetet och samarbetet för förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa, mycket angelägen och stödjer de förslag som föreslås.

– Vi vet att Covid-19 pandemin slår hårdast mot de mest sårbara i samhället, inte enbart de äldsta eller de som redan har sjukdomar, utan även de som lever i social utsatthet, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi saknar ansatser att nå dessa grupper och efterlyser anpassade insatser. Digitala verktyg för korrekta modelleringar, riskbedömningar och insatser är viktiga, men hjälper inte för de som inte nås, de som inte förstår språket, inte kan läsa eller saknar ett hem.

SLS KOMMENTAR 2021-01-13
Forskare måste kunna publicera resultat utan att utsättas för hot
Som flera medier rapporterat bland annat Läkartidningen så har en barnläkare och forskare efter en publicering i New England Journal of Medicine utsatts för en rad negativa påhopp på nätet och hot som nu polisanmälts.

Forskaren har tillsammans med medarabetare studerat registerdata som visar att få barn i grundskolan blivit svårt sjuka i covid-19 under våren när skolorna varit öppna. Något som gett upphov till oacceptabla reaktioner på nätet, och till och med hot.

Svenska Läkaresällskapet ser med oro på att klimatet i samhället skulle utvecklas i sådan riktning. Vi vill uttrycka vårt stöd för de utsatta läkarna och forskarna och framhålla att denna typ av reaktioner på sikt kan hota den fria och öppna vetenskapliga diskussionen. Det måste stå forskare fritt att redovisa sina resultat även om de går emot olika opinioner eller samhällsströmningar. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla borta risken för självcensur som skulle kunna innebära att forskare avstår från att publicera viktiga resultat, något som riskerar att skada den så avgörande och viktiga öppna vetenskapliga diskussionen.

SLS REMISSSVAR 2021-01-13
Dramatiska avgiftshöjningar för kliniska prövningar hotar den fria forskningen i Sverige

I sitt remissvar till ”Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket” avstyrker Svenska Läkarsällskapet förslaget om odifferentierade avgifthöjningar för klinisk prövning av humanläkemedel och föreslår istället att för akademiska läkemedelsprövningar behålla nuvarande avgiftsnivå med möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse.

– Den föreslagna avgiftshöjningen på 300 % för kliniska prövningar får mycket svåra konsekvenser för svensk oberoende fri akademisk forskning, vilket i sin tur kommer att drabba patienter i svensk hälso- och sjukvård, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det kommer bland annat innebära att antalet kliniska prövningar riskerar att minska radikalt, vilket går helt emot life science strategin om att öka antalet studier i landet. Det innebär dessutom att regeringen går emot de egna intentionerna om att värna om den fria akademiska forskningen.

2020-12-23 ORDFÖRANDE SUMMERAR 2020
Vikten av kunskap- och erfarenhetsutbyte!
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén sammanfattar 2020 och blickar framåt.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2020-12-23
Svenska Läkaresällskapet möter pandemin med vetenskap istället för tyckande
Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”gick av stapeln den 15-16 december. Mötet som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med partners blev en succé.

Över 1500 deltagare från läkarkåren och övriga hälsoprofessioner samlades för att tillsammans med internationella och nationella experter samt forskare sammanfatta och diskutera kunskapsläget gällande covid-19.

– När pandemin briserade blev det tydligt hur viktigt det är för läkarkåren med en arena som samlar professionen över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén. Som läkarkårens vetenskapliga professionsorganisation utgör SLS den självklara arenan och vi var snabba med att ställa om vår verksamhet för att möta upp det behovet.

PRESSMEDDELANDE 2020-12-20
Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevision”. Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts inom invärtesmedicin, allmänmedicin samt opererande specialiteter.

– Hippokratesrevisionens syfte är att belysa en enhets styrkor och svagheter med utgångspunkt i medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, dels att stimulera utveckling och kvalitetsförbättringar, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läs även debattartikel i Läkartidningen 2020-12-19


DAGENS NYHETER 2020-12-10
SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS LÄKARPANEL
SLS läkarpanel chattar med DN:s läsare om covid-19.

Läs mer


SVT Forum 2020-12-17

Ta del av inspelning från panelsamtalet om mediernas roll och professionens ansvar under pandemin som arrangerades under "State of the Art Covid-19".
Moderator: SLS ordförande Tobias Alfvén
Medverkande: Amina Manzoor, Dagens Nyheter, Ulrika Björkstén, Vetenskapsradion, Pär Gunnarsson, Läkartidningen samt Johan von Schreeb, Jan Albert och Soo Aleman.

Se inspelning

PRESSMEDDELANDE 2020-12-11
Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin
Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi.

– Pandemin har visat på vikten av att samla professionen över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi har haft veckovisa avstämningar i SLS Covid-19 arbetsgrupp där vi delat erfarenheter och diskuterat professionsgemensamma frågor med anledning av pandemin. Flera frågor uppstod bland annat kring hur vi ska kunna säkerställa en så säker kirurgi som möjligt. Därför bildades arbetsgruppen för säker kirurgi som haft patientsäkerheten i fokus. Vi hoppas att rekommendationerna får stor spridning. De ger viktig vägledning för hur och när testning ska ske och hur det påverkar en eventuell operation, avslutar Tobias Alfvén.

SLS KOMMENTAR 2020-11-30
Dödsdomen mot Ahmadreza Djalali måste upphävas

Svenska Läkaresällskapet sluter upp bakom kravet på att Iran omedelbart släpper den tidigare KI-forskaren och svenska medborgaren Ahmadreza Djalali.

–Ahmadreza Djalalis fall berör oss alla, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Yttrandefriheten och rätten till en rättvis rättegång är grundläggande mänskliga rättigheter som måste värnas. Svenska Läkaresällskapet ställer sig bakom WMAs vädjan med hopp om att Irans president nu ingriper för att dödsdomen inte ska verkställas och att Ahmadreza Djalali släpps fri.

SLS SKRIVELSE 2020-11-26
Läkarintyg under pandemin
Mot bakgrund av den ökande smittspridningen i Sverige yrkar Svenska Läkaresällskapet och dess sektioner på att Försäkringskassan återgår till tidigare beslut om avsteg från tidsgränserna för läkarintyg vid sjukpenning och vård av barn.

Läs mer


FRAMTIDENS KARRIÄR-LÄKARE 2020-11-25

Ge förutsättningar för att hantera coronavåg
En andra våg av covid-19 kräver återigen en kraftsamling från stora delar av hälso- och sjukvården. För att klara detta krävs fokus på att minska smittspridningen och att vi delar på arbetsbördan.

– Det krävs även löften från regioner och stat om långsiktiga satsningar som åtgärdar sjukvårdens grundläggande problem, säger Tobias Alfvén, Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

DEBATT ALTINGET 2020-11-20
"Barns rätt till utveckling är inte säkerställd i något land"
Barnens ställning kan stärkas genom att regeringen inrättar ett Barnkollegium som främjar samverkan för barns bästa från det nationella till lokala planet. Det skriver Karolinska Institutet, Unicef, Läkaresällskapet, SIGHT, Svea och två ledamöter i WHO–Unicef–Lancet-kommission som nu presenterar en ny rapport.

Läs mer

LÄKARTIDNINGEN 2020-11-19
Tobias Alfvén som utsetts till  ”Årets ST-läkarhandledare”. Han har nominerats till utmärkelsen av ST-läkarna på Sachsska barn- och ungdomssjukhuse.

Läs mer


SLS REMISSVAR 2020-11-13

Professionen är central i en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar några av förslagen i betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36), men saknar helt förslag för hur professionen ska inkluderas i arbetet och efterlyser förbättrade förutsättningar för fortbildning.

– Det är förvånande att den medicinska professionen inte lyfts tydligare i utredningens förslag, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Allt arbete för en mer kunskapsbaserad vård måste inkludera professionen, och vår roll i det arbetet måste tydliggöras. Vi efterlyser även förslag på hur fortbildningsfrågan ska lösas. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en nödvändig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta att leverera resultat, avslutar Tobias Alfvén.

LÄKARTIDNINGEN DEBATT 2020-11-06
Hälsosamma levnadsvanor räddar liv
I krissituationer tenderar socioekonomiskt svaga grupper att drabbas hårdare än andra. För att nå riksdagens folkhälsomål att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa och sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation måste arbetet med hälsosamma levnadsvanor intensifieras.


SVD DEBATT 2020-10-29
Utan fler ST-tjänster i allmänmedicin ingen omställning till god och nära vård!
Det behövs 1 400 nya specialister i allmänmedicin till 2027 för nå målet om fast läkarkontakt. Efter regeringens avslag av 1 250 nya ST-tjänster vill vi ha svar på hur läkarbristen ska åtgärdas, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén på SVD debatt.

Läs mer

INTERVJU TIDSKRIFTEN ALLMÄNMEDICIN NR 3 2020
Tobias Alfvén: Samverkan stärker vår profession!

Svenska Läkaresällskapet har luft under vingarna. Nu genomförs en historisk reform där många sektioner blir medlemsföreningar. Borta är den tidigare bilden av ett konservativt sällskap för Stockholmsläkare. Barnläkaren Tobias Alfvén är ny på ordförandeposten och vill se mer samverkan mellan olika specialiteter.

Läs artikel

DN DEBATT 2020-10-23
”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”
Marknadsomställningen av hälso- och sjukvården utmanar läkares yrkesetik och principen om vård efter behov, skriver SLS ordörande Tobias Alfvén tillsammans med Johan Nilsson och Mikael Sandlund, SLS etikdelegation för Svenska Läkaresällskapet på DN Debatt.

Läs artikel

PRESSMEDDELANDE 2020-09-17
NKS – ett demokratiskt haveri och ett sällan skådat slöseri med skattemedel

NKS-projektet innebär ett stort misslyckande när det gäller planering och organisering av sjukvården i Stockholmsregionen, vilket kommer att påverka vården och patienter under många år framöver. En av de största lärdomarna är att vårdens professioner måste finnas med i hela processen när sjukvården ska genomgå stora organisationsomställningar, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällsakapet i ett pressmeddelande.

KOMMENTAR 2020-09-17
Kommer migrationslagstiftningen att överensstämma med medicinsk etik?
SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation kommenterar nyheten om att den parlamentariska Migrationskommittén nu lämnat över sitt betänkande.

Läs kommentar

DEBATT SKÅNSKA DAGBLADET 2020-09-17
Säker vård och god arbetsmiljö
WHO har utlyst 17 september till den internationella patientsäkerhetsdagen vilket Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund uppmärksammar med en debattartikel som lyfter förutsättningar för ökad patientsäkerhet.

Läs artikel

DEBATT ALTINGET 2020-09-10
Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Utan medicinsk forskning står Sverige utan kunskap att hantera kriser. Befolkningen är tydliga med att de vill prioritera forskning, det måste regeringen också vara. Det skriver SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med 33 aktörer inom forskning och hälso- och sjukvård.

SLS PRESSMEDDELANDE 2020-09-03
Efterlängtad reform eller hyllvärmare?

Svenska Läkaresällskapet saknar skarpa förslag som kommer att lösa de resurs- och bemanningsproblem som primärvården sedan länge brottas med.


SJUKHUSLÄKAREN 2020-08-12
Imponerande att se kraften hos professionen
Tobias Alfvén nytillträdd ordförande i Svenska Läkaresällskapet intervjuas av tidningen Sjukhusläkaren. Tobias tillträder sitt uppdrag mitt under pandemin och SLS största medlemsreform." Det är när vi tillsammans höjer våra röster som vi kan göra skillnad".

Läs intervju

SVENSKA DAGBLADET DEBATT 2020-07-22
”Avgörande att Sverige samordnar vårddata”
Med nationellt samordnade hälso- och vårddata skulle Sverige få bättre möjligheter att hantera pandemier och liknande hälsohot, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med en rad debattörer inom forskning och vård.

Läs debattartikel

DAGENS NYHETER DEBATT 2020-07-19
”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas”
16 ­representanter från hälso- och sjukvården samt forskning: Vårdens medarbetare besitter en enorm innovationskraft, vilket ­blivit tydligt under pandemin. En ny undersökning visar samtidigt att en ­majoritet av Sveriges regionpolitiker vill ge dem ett större ­mandat. Det är dags att ge vården ett nytt kunskapsuppdrag.

Läs debattartikel


DAGENS MEDICIN 2020-07-10

”Vetenskapen glöms bort när vården görs om”
Tobias Alfvén, ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet, vill stärka samhörigheten mellan läkare i en värld av fylld av specialister, subspecialister och subsubspecialister.
Dagens Medicin har intervjuat Tobias Alfvén om hur han ser på sitt nya uppdrag som ordfröande i Svenska Läkaresällskapet

Läs intervju och se filmklipp med Tobias Alfvén

SLS PRESSMEDDELANDE 2020-07-02
Läkarkåren går samman och lanserar nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19
Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har gemensamt tagit fram ett vårdprogram för att skapa en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige.

– Covid-19 pandemin innebär stora utmaningar för hälso- och sjukvården och behöver mötas av långsiktigt hållbara strategier som inkluderar hela vårdsystemet och läkare över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet (SLS).

Läs mer

2020-07-01 Tobias Alfvén tillträder som Svenska Läkaresällskapets ordförande
"Jag känner mig hedrad inför detta uppdrag, hedrad att tillsammans med er, kollegor runt om i Sverige, få vara med och driva våra kärnfrågor om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet".

Läs sommarhälsning till SLS medlemmar


Läkartidningen 2020-05-28
SLS får en ny ordförande – och många nya medlemmar
Svenska läkaresällskapets nya ordförande heter Tobias Alfvén. Och han tillträder i samma veva som Läkaresällskapet genomgår sin största reform någonsin.

Läs mer

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.