Remissvar: Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel

Till Läkemedelsverket 2023-02-06

Läs hela resmissvaret här.