Remissvar Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Till Socialdepartementet 2022-05-04.

Läs hela remissvaret här.