Remissvar Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav påantal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211)

Till Utbildningsdepartementet 2021-01-28

Läs hela remissvaret här