Remissvar Promemoria utkast till lagrådsremiss Nya regler för organdonation (Dnr S2021/06598)

Till Socialdepartementet 2021-11-23

Läs hela remissvaret här.