Remissvar: Ombuds tillgång, förenklad behörighetskontroll, SOU 2021:39 (dnr S2021/04713)

Skickat till Socialdepartementet 2021-10-08

Läs hela remissvaret här.