Remissvar: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel (Dnr 3.1-2021-089277)

Till Läkemedelsverket 2021-11-18

Läs hela remissvaret här.