Remissvar: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, öppen remiss (sju vårdförlopp)

Till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan. Sveriges kommuner och regioner 2020-03-09

Läs hela remissvaret här