Remissvar på betänkandet Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80), Dnr S2018/05708/FS.

Till Socialdepartementet 2019-04-17

Läs hela remissvaret här