Remissvar Utkast lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU-biobanken (Dnr S2018/05284/FS)

Till Socialdepartementet 2018-11-29

Läs hela remissvaret här