Remissvar promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen (dnr U2018/02704/UH)

Till Utbildningsdepartementet 2018-10-04

Läs hela remissvaret här