En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Stockholm 2017-01-11 / Till: Socialstyrelsen / Remiss: En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation, politiskt och fackligt obunden, som arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, för patientens bästa. Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss och har inhämtat synpunkter från våra delegationer och vetenskapliga sektioner.
 
Läkaresällskapet instämmer i MFDs åsikt att utvecklingen inom svensk funktionshinderpolitik går för långsamt och att det är nödvändigt med en tydligare parlamentarisk förankring. Vi instämmer även i att forskning utgör en väsentlig grund för all form av kunskap och att det finns omfattande kunskapsluckor och forskningsbehov inom området. 
 
Vi noterar med tillfredsställelse att MFD framhåller att folkhälsoarbetet för personer med funktionsnedsättningar måste innefatta tillgång till hälso- och sjukvård men ser gärna mer mätbara resultatmål. 
 
Vi saknar skarpa förslag på hur staten ska fullgöra sin skyldighet för alla medborgares rätt till liv och till jämlik vård. Vi saknar en problematisering av den oroväckande minskade föreningsorganisering som en kanal för medinflytande och opinion, som pågår även inom funktionshinderrörelserna.

Fullständigt remissvar
En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle