Remissvar Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48 (S2017/03403/FS)

2017-10-19 Till Socialdepartementet

Den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och staten och landstingen behöver samråda om olika insatser för en kunskapsbaserad och jämlik vård. Detta anser Läkaresällskapet i sitt svar på betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48. Och anser även att professionerna måste involveras i detta arbete.

Läs pressmeddelande

Läs fullständigt remissvar