Remissvar 2016

Mer information: anna.borgstrom@sls.se

Nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares patientsäkerhetsarbete

SLS svar 2016-12-21 till Socialstyrelsen

Förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EES
SLS svar 2016-12-07 till Socialstyrelsen

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård (Ds 2016:29)
SLS svar 2016-11-23 till Socialdepartementet

Driftsformer för universitetssjukhusen (Ds 2016:28)
SLS svar 2016-11-23 till Socialdepartementet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården
SLS svar 2016-10-14 till Socialstyrelsen

Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
SLS svar 2016-10-14 till Folkhälsomyndigheten

TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2)
SLS svar 2016-10-03 till Tandvårds- och läkemedelsverket

Anpassningar om kliniska läkemedelsprövningar (Ds 2016:11) 
SLS svar 2016-09-15 till Socialdepartementet

Etisk granskning av läkemedelsprövning (Ds 2016:12)
SLS svar 2016-09-01 till Socialdepartementet

Översyn av Tobakslagen (SOU 2016:14)
SLS svar 2016-06-30 till Socialdepartementet

Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
SLS svar 2016-06-23 till Justitiedepartementet

Effektiv vård (SOU 2016:2)
SLS svar 2016-06-09 till Socialdepartementet. Bilagor 1-10 Effektiv vård

Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) 
dnr 2015/08100/FS
2016-04-15 till Socialdepartementet

Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98), dnr S2015/07487/FS
2016-04-13 till Socialdepartementet

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)
2016-03-22 till Socialdepartementet

Beslutsunderlag till regeringen on införande av vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet Dnr 00076-2016-1.1.3
2016-03-21 till Folkhälsomyndigheten

Särskild satsning på ungas och äldres hälsa, dnr Ds2015/59
2016-03-16 till Socialdepartementet

Organdonation - en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84), dnr S2015/06250/FS
2016-03-16 till Socialdepartementet

Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet, dnr 4634/2016
2016-03-02 till Socialstyrelsen

Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler, dnr 572/2016
2016-02-22 till Socialstyrelsen

Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
2016-02-18 till Socialdepartementet

Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården, dnr 4.1-29011/2015
2016-01-29 till Socialstyrelsen

Avgiftsfrihet för vissa former av screening inom hälso- och sjukvården, S2015/06987/FS
2016-01-29 till Socialdepartementet