Remissvar 2015

Mer information: Anna Borgström, 08-440 88 92

 

Förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, dnr 3.1-2015-094316
2015-12-14 till Läkemedelsverket

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare Dnr 4.1.1-5069/2014
2015-11-24 till Socialstyrelsen

Framställan om ändring i körkortslagen (1998:488) - körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall
2015-11-23 til Näringsdepartementet

Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om handelsmarginal för läkemdel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna
2015-11-20 till Tandvårds- och läkemedelsverket

Hemställan från Socialstyrelsen om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen
2015-11-05 till Socialdepartementet

Avseende uppdrag till Läkemedelsverket att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte, dnr S2011/08290/FS
2015-10-25 till Socialdepartementet

SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet
2015-10-27 till Socialdepartementet

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)
2015-10-14 till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården
2015-09-23 till Socialstyrelsen

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
2015-09-01 till Socialdepartementet

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel, Ds 2015:20
2015-08-19 till Socialdepartementet

Betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
2015-06-25 till Utbildningsdepartementet

Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)
2015-06-18 till Socialstyrelsen

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87
2015-06-17 till Socialstyrelsen

Nationell informationsstruktur 2015:2
2015-06-10 till Socialstyrelsen

Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel, dnr S2013/8560/FS
2015-05-18 till Socialdepartementet

Remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte, dnr 1.1-2014-06-04-105666
2015-03-27 till Läkemedelsverket

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicintekniska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa - Medicrimekonventionen
2015-03-05 till Socialdepartementet

Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)
2015-02-09 till Utbildningsdepartementet

Kompl. remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr 4.1.1-44234/2014
2015-01-30 till Socialstyrelsen