Remissvar 2012

Mer information:
anna.borgstrom
(at)sls.se

SIS-10201 (ISO/HL/21731) - Hälso- och sjukvårdsinformatik
2012-12-07 till Swedish Standards Institute

Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, Ds 2012:33
2012-12-03 till Socialdepartementet

Rekommendation om vaccination mot hepatit B
2012-11-21 till Socialstyrelsen

SIS 10416 - Medicintekniska produkter - Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet
2012-11-21 till Swedish Standards Institute

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)
2012-11-19 till Socialdepartementet

Förslag till EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik
2012-11-09 till Socialdepartementet

SIS 10277 - Ambulanssjukvård - Luftambulanser
2012-11-09 till Swedish Standards Institute

SIS 10225 - Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska indikatorer
2012-11-09 till Swedish Standards Institute

Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
2012-11-06 till Socialdepartementet

SIS 10202 Hälso- och sjukvårdsinformatik
2012-10-31 till Swedish Standards Institute

Föreskrifter och allmänna råd med anledning av TLV:s nya verksmahetssystem, dnr 3133/2012
2012-10-30 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika, dnr 581:2012/517097
2012-10-30 till Läkemedelsverket

Betänkandet avseende Bättre behörighetskontroll
2012-10-18 till Socialdepartementet

Utredning kring möjliggörande av generisk förskrivning, dnr 589:2012/513639
2012-09-27 till Läkemedelsverket

SIS 10126 
2012-09-27 till Swedish Standards Institute

SIS 10127
2012-09-27 till Swedish Standards Institute

SIS 10128
2012-09-27 till Swedish Standards Institute

Slutbetänkandet "Gör det enklare!" (SOU 2012:33) från utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet
2012-09-21 till Socialdepartementet

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om lex Maria, dnr 6.1-34035/2012
2012-09-21 till Socialstyrelsen

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, dnr 22501/2011
2012-09-14 till Socialstyrelsen

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och med upphävande av direktiv 2001/20/EG
2012-09-12 till Socialdepartementet

SIS 10027 
2012-09-06 till Swedish Standards Institute

Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
2012-08-21 till Socialdepartementet

SIS 10026
2012-08-21 till Swedish Standards Institute

SIS 9955
2012-08-21 till Swedish Standards Institute

Utredning kring åtgärder att minska kassation av läkemedels miljöpåverkan
2012-08-20 till Läkemedelsverket

Förslag till förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning
2012-06-29 till Utbildningsdepartementet

Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan
2012-06-29 till Socialdepartementet

SIS 9973
2012-06-29 till Swedish Standards Institute

SIS 9975
2012-06-29 till Swedish Standards Institute

SIS 9839 
2012-06-19 till Swedish Standards Institute

Föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
2012-06-14 till Socialstyrelsen

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av ändringsföreskrifter
2012-06-07 till Arbetsmiljöverket

SIS 9846
2012-06-07 till Swedish Standards Institute

SIS 9933
2012-06-01 till Swedish Standards Institute

SIS 9849
2012-05-29 till Swedish Standards Institute

SIS 9845
2012-05-29 till Swedish Standards Institute

SIS 9795
2012-05-29 till Swedish Standards Institute

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre personer
2012-05-24 till Socialstyrelsen

Översynen av läkarnas specialitetsindelning
2012-05-22 till Socialstyrelsen

SIS-9844
2012-05-16 till Swedish Standards Institute

SIS-9843
2012-05-16 till Swedish Standards Institute

Parallellimporterade läkemedel
2012-05-14 till Läkemedelsverket

Märkning av bipacksedlar för läkemedel
2012-05-14 till Läkemedelsverket

Säkerhetsövervakning av läkemedel för humant bruk
2012-05-11 till Läkemedelsverket

Förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande av läkemedel för försäljning m.m, dnr 581:2012/506866
2012-05-09 till Läkemedelsverket

Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
2012-04-26 till Läkemedelsverket

SIS 9718 Implantat och biologisk säkerhet
2012-04-26 till Swedish Standards Institute

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav körkort med villkor alkolås
2012-04-26 till Transportstyrelsen

Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetika eller hygieniska produkter, dnr 581:2012/502594
2012-04-23 till Läkemedelsverket

Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet
2012-04-18 till Socialdepartementet

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika
2012-04-18 till Läkemedelsverket

SIS-9545 Implantat och biologisk säkerhet
2012-03-19 till Swedish Standards Institute

SIS-9547 Aesthetics Surgery Services
2012-03-19 till Swedish Standards Institute

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2)
2012-03-15 till Socialdepartementet

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr 5.1-42315/2011
2012-03-01 till Socialstyrelsen

Betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
2012-03-01 till Socialdepartementet

Förslag till föreskrifter om tatueringsfärger, dnr 581:2011/519310
2012-02-17 till Läkemedelsverket

Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen
2012-02-14 till Socialdepartementet

SIS -TK 334, ISO 13131 standardförslag 
2012-02-13 till Swedish Standards Institute

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om narkotika samt s.k. receptföreskrifter, Dnr 581:2012/500337
2012-02-03 till Läkemedelsverket

SIS 9449 Implantat och biologisk säkerhet
2012-01-31 till Swedish Standards Institute

SIS 9499 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel
2012-01-20 till Swedish Standards Institute