Remissvar 2011

Mer information:
anna.borgstrom
(at)sls.se

SIS 9410 Anestesi- och respiratorutrustning
2011-12-28 till Swedish Standards Institute

Förslag Rådets direktiv KOM (2011) 593 slutlig
2011-12-28 till Miljödepartementet

En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
2011-12-21 till Socialdepartementet

Utvärdering av dostjänsten, remissversion 2011-12-01
2011-12-21 till Läkemedelsverket

Förslag till ändring av licensföreskrifter
2011-12-21 till Läkemedelsverket

ISO TS 16775
2011-12-19 till Swedish Standards Institute

SIS 9302 - Sterilisering av medicintekniska produkter - Aseptic processing of health care products
2011-12-16 till Swedish Standards Institute

Förslag till föreskifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning, Dnr 581:2011/502100
2011-12-12 till Läkemedelsverket

SIS 9267 - Sterilisering av medicintekniska produkter
2011-12-05 till Swedish Standards Institute

SIS 9252 - Renhet i operationsrum
2011-12-05 till Swedish Standards Institute

Promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna
2011-11-28 till Utbildningsdepartementet

SIS 9268 Laboratoriemedicin
2011-11-25 till Swedish Standards Institute

Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel, Dnr 581:2011/514990
2011-11-16 till Läkemedelsverket

Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation
2011-11-11 till Socialdepartementet

Ds 2011:30 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
2011-11-02 till Socialdepartementet

Begrepp inom områdena vårdplatser samt överbeläggningar och utlokalisering av patienter, Dnr 6.8-32505/2011
2011-11-01 till Socialstyrelsen

Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)
2011-10-18 till Socialdepartementet

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter, Dnr 581:2011/512364
2011-10-17 till Läkemedelsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m; Dnr 2794/2011
2011-10-17 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar, Dnr 581:2011/516887
2011-10-17 till Läkemedelsverket

SIS 9287 Anestesi- och respiratorutrustning - Anestesimedelsförgasare
2011-10-07 till Swedish Standards Institute

Begreppet standardiserad vårdplan och samverkansbegrepp, Dnr 27796/2011
2011-09-30 till Socialstyrelsen

SIS 9247- Anestesi- och respiratorutrustning - Slangmontage för medicinska gaser vid låga tryck
2011-09-26 till Swedish Standards Institute

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemdel och teknisk sprit, Dnr 581:2011/504097
2011-09-05 till Läkemedelsverket

SIS 9158 Hälso- och sjukvårdsinformatik
2011-08-31 till Swedish Standards Institute

SIS 9095 Sjukvårdstextil
2011-08-22 till Swedish Standards Institute

SIS TR 11 Textilhandboken
2011-08-22 till Swedish Standards Institute

Europeiska kommission avseende direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer
2011-08-15 till Utbildningsdepartementet

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika, Dnr 581:2011/513062
2011-08-12 till Läkemedelsverket

Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
2011-06-22 till Socialstyrelsen

Förslag till Handbok gällande prissättning av extemporeläkemedel
2011-06-22 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)
2011-06-21 till Socialdepartementet

SIS Laboratoriemedicin - Färgkoder för säkerhetskork på vakuumrör för provtagning av venöst blod
2011-06-20 till SIS, Swedish Standards Institute

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m
2011-06-17 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Begrepp kring klassifikation och diagnos
2011-08-01 till Socialstyrelsen

SIS 9011 Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel
2011-06-16 till SIS, Swedish Standards Institute

SIS 9012 Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Hygienisk handdesinfektion
2011-06-16 till SIS, Swedish Standards Institute

SIS 9013 Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska - Bevarande av testorganismer
2011-06-16 till SIS, Swedish Standards Institute

Uppdaterat råd om mat för spädbarn och småbarn, Dnr 1842/2011
2011-05-30 till Livsmedelsverket.

Donationsfrämjande arbete inom vårdorganisation år 2011-2013
2011-05-16 till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

ISO-standard, Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården
2011-05-11 till SIS, Swedish Standards Institute

Livsuppehållande behandling
2011-05-09 till Socialstyrelsen

Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn
2011-05-05 till Socialstyrelsen

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012
2011-05-05 till Finansdepartementet

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet
2011-05-02 till Näringsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m
2011-05-02 till Socialdepartementet

Begrepp inom området nutrition, Dnr 6.8-9567/2011
2011-04-26 till Socialstyrelsen

Förteckning över narkotika, Dnr 581:2011/506397
2011-04-21 till Läkemedelsverket

Begrepp och termer inom palliativ vård, Dnr 6.8-2259/2011
2011-04-20 till Socialstyrelsen

God nutritionsvård, Dnr 37055/2010
2011-04-18 till Socialstyrelsen

En ny biobankslag (SOU 2010:81)
2011-04-01 till Socialdepartementet

Kunskapsunderlag för vaccination mot hepatit B, Dnr 12795/2008
2011-03-31 till Socialstyrelsen

Hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning, Dnr 518:2011/503416)
2011-03-16 till Läkemedelsverket

Läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget, Dnr 581:2010/503416)
2011-03-16 till Läkemedelsverket

Guldgruvan i hälso- och sjukvården
2011-03-15 till Socialdepartementet.


Ledningssystem, Dnr 00-7272/2009
2011-03-09 till Socialstyrelsen

Föreskrifter om kontroll av narkotika och förteckningar över narkotika
2011-03-02 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/527450

Kompetens och ansvar
2011-02-25 till Socialdepartementet,Dnr. S2010/7337/HS

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel
2011-02-04 till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl,
Dnr 10373/2008, 2011-02-16 till Socialstyrelsen

Riktlinjer för bröst-, kolerktal- och prostatacancer, Dnr 5.1-37967/2010
2011-02-10 till Socialstyrelsen

Föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap, Dnr 2164/2010
2011-02-07 till Socialstyrelsen

Ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:4) och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) 
om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel 
(Dnr 6.1-22330/2010)