Därför ska din förening svara på SLS remisser

Svenska Läkaresällskapet är en remissinstans och ger läkarkåren en möjlighet att lyfta in professionsperspektivet och påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.

Påverka reglerna som styr hälso- och sjukvården
Du kan påverka den hälso- och sjukvård du är verksam inom. Att svara på remisser är ett viktigt led i lagstiftningsarbetet. Det är en chans för din förening att föra fram synpunkter på de regler som styr hälso- och sjukvården. Det är viktigt även för myndigheternas arbete med föreskrifter och vägledningar. Nytt är alla vårdprogram, riktlinjer och standardiserade vårdförlopp som kommer på remiss från regionernas kunskapsstyrningsorganisation. Tillsammans kan vi påverka och bidra för högre kvalitet i de beslut som påverkar den hälso- och sjukvård vi är verksamma inom.

SLS är en viktig remissinstans
SLS är en remissinstans av flera på hälso-och sjukvårdsområdet. SLS ger läkarkåren en möjlighet att lyfta in både patient- och professionsperspektivet samt specialitetsspecifika synpunkter för att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling. SLS styrka är att vi representerar många föreningar och har ett brett perspektiv. Det gör oss till en viktig remissinstans.

SLS får cirka 70-75 remisser per år, oftast från Regeringskansliet, myndigheter och numera även från regionernas kunskapsstyrningsorganisation. SLS besvarar ca 30 remisser per år. SLS vidarebefordrar, utan att svara själv, ca 25-30 remisser per år till er i föreningarna. Vi har som huvudprincip att rikta remisserna till berörda föreningar för bästa möjliga input till remissavsändaren.

Se inkomna, pågående och besvarade remisser

Så här svarar du på remiss
SLS vill gärna ha in fler remissvar från föreningarna. Att svara på remisser kan många gånger upplevas tungt och tidskrävande, särskilt om det är stora betänkanden med många förslag som är svåra att överblicka. I perioder kan det också vara väldigt korta svarstider.

Men även om du bara lägger ner 30 minuter på remissen så hjälper det oss som ska sammanställa ett samlat svar från SLS. Skicka hellre en kort kommentar till oss, än inget svar alls.

Snabb-metod för att svara på remiss:

  • Fokusera på förslagen (rutorna med förslag och bedömningar)
  • Hoppa över bakgrund och beskrivningar
  • Utgå från sammanfattningen, går oftast bra
  • Om något är oklart, gå till förslagskapitel (rutorna med förslag och bedömningar).
  • Ange gärna vilket kapitel ni kommenterar.
  • Om det går, skriv kort: tillstyrker/avstyrker/positiva/negativa/delar uppfattning/i huvudsak positiva/delar inte uppfattning utan föreslår…

Du kan läsa mer i Regeringskansliet skrift om att svara på remiss, som närmare beskriver remissarbetet och som även innehåller tips om hur remissvaren kan utformas.

Läs & ladda ned:  Svara på remiss – hur och varför (Pm 2003:02)