Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga sektionerna. Berörda sektioner och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92 
______________________________________________________________

Remiss av slutbetänkade SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 april 2019 

Samspel för hälsa. Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. SOU 2018:80
Synpunkter till SLS kansli senast den 1 april 2019 

Remiss Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) dnr U2018/02557/F
Synpunkter till SLS kansli senast den 1 februari 2019 

God och nära vård - en primärvårdsreform
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 november 2018 

Remiss - förskrifter om nationell högspecialiserad vård Dnr 4.1-15563/2018
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3

Remiss - nya föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Synpunkter till SLS kansli senast den 3 september 2018 

Remiss om ändring i målbeskrivning för läkarnas specialiseringstjänstgöring
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Synpunkter till SLS kansli senast den 10 september 2018 

Översyn Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
Synpunkter till SLS kansli senast den 10 september 2018 

Synpunkter på en ny blankett, läkarutlåtande för arbetsskadelivränta
Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 24 augusti 2018 

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer DS 2018:25
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 oktober 2018 

Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 24 augusti 2018 

Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination (COM (2018) 244 final) Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 3 september 2018

Remiss av promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 september 2018

Remiss förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 27 augusti 2018

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården
(Ds 2018:21)
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 september 2018

Ett nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 juni 2018

Önskan om synpunkter avseende kodverk för kontaktorsak
Synpunkter till SLS kansli senast den 11 juni 2018

Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning för sex ämnen som redan listas i förteckningen. Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 5 juni 2018

Remiss med förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd. 
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 maj 2018

Pappersbevis som digitala beslut
Förslag från Socialstyrelsen att ersätta legitimationsbevisen och bevisen om specialistkompetens med digitala beslut.
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 maj 2018

Remiss Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp
Synpunkter till SLS kansli senast den 18 maj 2018

Remiss - ändring i förskrifter om ordination och hantering av läkemedel samt föreskrifter om ambulanssjukvård Dnr 4.1-10732/2018, Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 11 maj 2018

Framtidens biobanker SOU 2018:4
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 juni 2018

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 mars 2018

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
(Ds 2018:5)
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 maj 2018

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, (SOU 2017:104)
Synpunkter till SLS kansli senast den 6 april 2018

Förslag till nya föreskrifter för Rättsmedicinalverkets riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (HSLF-FS 2018:xx) Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 13 februari 2018

Nya föreskrifter om licens och lagerberedningar: 3.1-2017-095516 Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 februari 2018

Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Bilaga 1, Bilaga 2.
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 januari 2018

Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 februari 2018

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87) Synpunkter till SLS kansli senast den 7 februari 2018

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (Bilaga 1)
Synpunkter till SLS kansli senast den 4 december 2017

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Bilaga 1
Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 januari 2018

SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast 22 januari 2018

Sex nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
Synpunkter till SLS kansli senast 22 november

Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast 31 oktober   

Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. Bilaga 1 Bilaga 2
Synpunkter tillSLS kansli senast 29 sept


Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel Bilaga 1 Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast 22 sept

Förslag till föreskrift om ändring i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort
Synpunkter till  SLS kansli senast 6 okt

SOU 2017: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
Synpunkter till  SLS kansli senast 16 november

Nationellt vårdprogram för KLL
Synpunkter till  SLS kansli senast 1 okt

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar (Vägledning, Konsekvensutredning, svarsmall)              
Synpunkter till SLS kansli senast 2 oktober
 
Förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning (Vägledning, Konsekvensutredning, svarsmall)  
Synpunkter till SLS kansli senast 27 september
 
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård
Synpunkter till SLS kansli senast 6 oktober                 

SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
Synpunkter till SLS kansli senast 1 september

SOU 2017:53 God och nära vård
Synpunkter till SLS kansli senast 18 september

SOU 2017:40 För dig och för alla 
Synpunkter till SLS kansli senast 18 september

Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedslagen
Synpunkter till SLS kansli senast 20 juni

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
Synpunkter till SLS kansli senast 7 augusti

SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Synpunkter till SLS kansli senast 27 juni

Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång till arbete
Synpunkter till SLS kansli senast 11 maj  

Rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet
Synpunkter till SLS kansli senast 30/5

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället 
Synpunkter till SLS kansli senast 28/4

Transportstyrelsen ändringar om medicinska krav för körkortsinnehav
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/4

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)
Synpunkter till SLS kansli senast 1/2 2017

En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle
Synpunkter till SLS kansli senast 13/1 2017

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen)
Synpunkter till SLS kansli senast 9/1 2017

2016

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård (Ds 2016:29)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Driftsformer för universitetssjukhusen (Ds 2016:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
Synpunkter till SLS kansli senast den 18/11

Avstängning från blodgivning pga zikavirus (SOSFS 2009:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 11/11

Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
Hepatit-B

Influensa

Pneumokocker
Tuberkulos
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/10 2016 
 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. 
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/10 2016

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om läkemedelsprövningar  
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/9 2016

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning 
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Swedish Standard Institute (remiss 14364):
Health informatics - Personal health device communication
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016 

Socialstyrelsens rapport: Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller (dnr S2015/05931/FS)
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Inera: Infektionsverktyget - den svenska sjukvårdens IT-stöd för uppföljning av antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner
Synpunkter till SLS kansli senast den 14/6 2016

SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelse om e-cigaretter
Synpunkter till SLS kansli senast den 9/6 2016

Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
Synpunkter till SLS kansli senast den 7/6 2016

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Synpunkter till SLS kansli senast den 23/5 2016

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

 

(Ds 2018:21)
Synpunkter till SLS kansli senast den 18 augusti 2018

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.