Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga medlemsföreningarna och sektionerna. Berörda föreningar och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92 
______________________________________________________________

2021

SIS-Remiss 22269 Hälso- och sjukvårdsinformatik 
Synpunkter skickas direkt till SIS: ulla.hihldor@sis.se senast den 24 januari 2022
Svarsblankett
Kommentarer
ISO 27269

SIS-Remiss 22222 Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter
Synpunkter skickas direkt till SIS: mattis.rundgren@sis.se senast den 1 februari 2022
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 10993-17

Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel, dnr 3.1.1-2021-078556
Konsekvensutredning
Synpunkter skickas direkt till registrator@lakemedelsverket.se senast den 15 december 2021

Remiss av uppdaterad rekommendation om screening för livmoderhalscancer
Synpunkter skickas direkt till screening.livmoderhalscancer@socialstyrelsen.se senast den 10 januari 2022

Möjlighet att lämna synpunkter på kunskapsstöd för hälso- och sjukvården
Synpunkter skickas direkt till den kontakt som framgår för respektive kunskapsstöd senast den 15 februari 2022

Remiss avseende promemoria om nya könstillhörighetslagen 
Synpunkter till SLS kansli senast den 25 januari 2022

Remiss av SOU 2021:78 Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård 
Synpunkter till SLS kansli senast den 21 januari 2022

Remiss av SOU 2021:71 Riksintressen i hälso- och sjukvården - stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur
Synpunkter till SLS kansli senast den 21 januari 2022

SIS-Remiss 22101 Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter
Synpunkter skickas direkt till SIS: mattis.rundgren@sis.se senast den 8 januari 2022
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 12417-1

Remiss av SOU 2021:80 reglering av privata sjukvårdsförsäkringar
Synpunkter till SLS kansli senast den 17 januari 2022

SIS-Remiss 22076 Laboratoriemedicin
Synpunkter skickas direkt till SIS: mattis.rundgren@sis.se senast den 2 december 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 15189

Remiss avseende förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
Konsekvensutredning
Synpunkter skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se, med diarienummer 30267/2021, senast den 2 december 2021

Remiss av slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 december 2021

Remiss avseende flera sakkunniggruppers genomlysning
inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Remiss missiv med instruktion
Synpunkter skickas till NHV-remiss@socialstyrelsen.se med SLS på kopia senast den 20 januari 2022

Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss "Nya regler för organdonation"
Remiss PM med instruktion
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 november 2021

Remiss av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer

SIS-Remiss 21902 Genomik och precisionsmedicin
Synpunkter skickas direkt till SIS: jenny.vesterberg@sis.se
senast den 15 november 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 21393

SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 november 2021

SIS-Remiss 21789 Laboratoriemedicin
Synpunkter skickas direkt till SIS: 
mattis.rundgren@sis.se senast den 16 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 18113-5

SIS-Remiss 21788 Laboratoriemedicin
Synpunkter skickas direkt till SIS: 
mattis.rundgren@sis.se senast den 16 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 18113-4

SIS-Remiss 21787 Laboratoriemedicin
Synpunkter skickas direkt till SIS: 
mattis.rundgren@sis.se senast den 16 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 18113-3

SIS-Remiss 21786 Laboratoriemedicin
Synpunkter skickas direkt till SIS: 
mattis.rundgren@sis.se senast den 16 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 18113-2

SIS-Remiss 21785 Laboratoriemedicin
Synpunkter skickas direkt till SIS: 
mattis.rundgren@sis.se senast den 16 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 18113-1

Remiss av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket
Konsekvensutredning, Inre marknadstest
Synpunkter till SLS kansli senast den 18 oktober 2021

SIS-Remiss 21780 Hälso- och sjukvårdsinformatik
Synpunkter skickas direkt till SIS: ulla.hihldor@sis.se
 senast den 18 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 13119

SIS-Remiss 21781 Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter
Synpunkter skickas direkt till SIS: mattis.rundgren@sis.se
 senast den 30 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO 10993-18:2020/DAM 1

Remiss/Temaspaning: Medicinska produkter för digital bildidagnostik
Synpunkter skickas direkt till TLV: registrator@tlv.se
senast den 25 september 2021
Produktformulär Svenska

Productformulär English

Remiss av Nationellt stöd för fast läkarkontakt
Vägledning – Stöd för arbetssättet med fast läkarkontakt, Planeringsverktyg för fast läkarkontakt
Synpunkter till SLS kansli senast den 13 september 2021

SIS-Remiss 21662 Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter 
Synpunkter skickas direkt till SIS: mattis.rundgren@sis.se
 senast den 5 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 21536

SIS-Remiss 21659 Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter 
Synpunkter skickas direkt till SIS: mattis.rundgren@sis.se senast den 5 oktober 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 21535

SIS-Remiss 21620 Rengöring, desinfektion och sterilisering
Synpunkter skickas direkt till SIS: ulla.hihldor@sis.se senast den 29 september 2021
Svarsblankett
Kommentarer
ISO/DIS 11140-6

Remiss av Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 oktober 2021

Remiss av Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19
Synpunkter till SLS kansli senast den 13 juli 2021

Remiss av Screening cystisk fibros
Synpunkter till SLS kansli senast den 17 september 2021

 Remiss av förslag att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel.
Synpunkter till SLS kansli senast den 18 augusti 2021

Remiss av Promemoria: Ökad kvalitet i rättintyg
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 oktober 2021

Remiss av 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården.
Synpunkter till SLS kansli senast den 19 september 2021

Remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Del 1, Del 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 19 september 2021

Remiss Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre
Synpunkter till SLS kansli senast den 11 juni 2021

Remiss: Förslag till föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
Synpunkter till SLS kansli senast den 16 juni 2021

Snabbremiss Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning om sjukskrivning för covid-19 respektive postcovid
Synpunkter till SLS kansli senast den 5 maj 2021

Remiss av SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 augusti

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)
Del 1, Del 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 13 augusti 2021

Remiss: Sju nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning tas bort för två biologiska material som redan listas i förteckningen
Synpunkter till SLS kansli senast den 28 april 2021

Remiss av SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 september 2021

Remiss avseende förslag till Meddelandeblad om fast läkarkontakt m.m.
Synpunkter till SLS kansli senast den 3 maj 2021

postcovid, snabbremiss. En preliminär version av ett av de kunskapsstöd som Socialstyrelsen tar fram till hälso- och sjukvården vid postcovid –kvarstående eller sena symtom efter covid-19. 
Synpunkter till SLS kansli senast den 25 mars 2021

Remiss av Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 april 2021

Remiss av promemoria Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring S2021/01368
Synpunkter till SLS kansli senast den 19 februari 2021

Remiss Översyn av de trafikmedicinska kraven gällande bruk av substans som påverkar förmågan att köra motorfordon
Bilaga
Synpunkter till SLS kansli senast den 25 mars 2021

Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Synpunkter till SLS kansli senast den 10 maj 2021

Terminologiremiss fr SoS – begrepp inom läkemedelsområdet
Svar senast den 22 mars

Remiss av EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa
Synpunkter till SLS kansli senast den 1 februari 2021

2020

S2020/08966 Remittering utav SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Synpunkter till SLS kansli senast den 5 mars 2021

Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot

Bilaga 1: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
Bilaga 2Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices
Bilaga 3: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU 

Synpunkter till SLS kansli senast den 30 december 2020

SIS-Remiss 20637 Rengöring, desinfektion och sterilisering
Synpunkter skickas direkt till SIS: ulla.hihldor@sis.se senast den 18 december 2020
Svarsblankett
Kommentarer
prEN 14885:2020 E

Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer
Konsekvensutredning, Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 23 november 2020

Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall
Bilaga 1, Bilaga 2, Konsekvensutredning
Synpunkter till SLS kansli senast den 11 november 2020

Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 december 2020

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning SOU 2020:53
Synpunkter till SLS kansli senast den 29 januari 2021

Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 januari 2021

SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik
Synpunkter till SLS kansli senast den 23 november 2020

Möjlighet att lämna synpunkter på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 november 2020

Tre nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika, dnr 3.1.1-2020-078369
Konsekvensutredning
Synpunkter till SLS kansli senast den 28 september 2020

Tre personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom hjärtsvikt, kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, samt osteoporos – sekundärprevention efter fraktur.
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 november 2020

Remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 oktober 2020

Remiss - förslag till upphävande av föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Dnr 4.1-16597/2020
Synpunkter till SLS kansli senast den 24 september 2020

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården
Intygsföreskriften, Konsekvensutredning
Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4
Synpunkter till SLS kansli senast den 18 augusti 2020

Nio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
Synpunkter till SLS kansli senast den 23 juni 2020

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (ny övergångsbestämmelse) 3.1.1-2020-052245
Synpunkter till SLS kansli senast den 19 juni 2020

Kompletterande promemoria till Ds 2019:20
Synpunkter till SLS kansli senast den 10 augusti 2020

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Synpunkter till SLS kansli senast den 3 juni 2020

Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)
Synpunkter till SLS kansli senast den 25 augusti 2020

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret, SOU 2020:23
Synpunkter till SLS kansli senast den 22 juni 2020

God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 
Synpunkter till SLS kansli senast den 10 augusti 2020

Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om on-linetillverkning och hantering av substitutionsvätskor (dialysföreskrifter. Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Konsekvensutredning
Synpunkter till 
SLS kansli senast den 5 juni 2020

Remiss av Fyra vårdprogram från Cancercentrum
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 april 2020

Remiss av Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention (dnr 103/2020)
Synpunkter till SLS kansli senast den 25 mars 2020

Remiss av Underlag för beslut - Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer Dnr 5.3-37424/2019 
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 april 2020

Remiss av förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT (dnr 4.1-6870/2020)
Synpunkter till SLS kansli senast den 16 mars 2020

Remiss av Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 mars 2020

Remiss av ändring i föreskrifterna HSLF-FS 2019:12 och HSLF-FS 2019:13
Bilaga 
Synpunkter till SLS kansli senast den 5 mars 2020

Remiss av Ds 2019:22 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri
Synpunkter till SLS kansli
senast den 18 mars 2020

2019

Remiss av Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42
Synpunkter till SLS kansli senast den 16 december 2019

Remiss av Nio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
Bilaga 1, Bilaga 2 
Synpunkter till SLS kansli senast den 16 oktober 2019

Remiss av Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar- Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar Ds 2019:20
Synpunkter till SLS kansli senast den 9 december 2019

Remiss av Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog SOU 2019:15 och 
Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning SOU 2019:28
Synpunkter till SLS kansli senast den 16 oktober 2019

Remiss av SOU 2019:01 Santiagokonventionen mot organhandel
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 oktober 2019

Remiss av promemoria - Särskilt förordnande av läkare
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 september 2019

Hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring av patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Synpunkter till SLS kansli senast den 5 november 2019

Vägledning för bäckencancerrehabilitering 
Synpunkter till SLS kansli senast den 25 augusti 2019

Remiss - Behov av förlängd övergångsbestämmelse för nya specialiteter (SOSFS 2015:8)
Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 23 september 2019

Remiss av begrepp inom läkemedelsområdet
Remissen kan ej fyllas i digitalt, mejla istället svaren till SLS kansli senast den 9 september 2019

Remissversion av kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 september 2019

Remiss - Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet
Synpunkter till SLS kansli senast den 23 september 2019

Remiss av begrepp inom området sällsynta hälsotillstånd
Remissen kan ej fyllas i digitalt, mejla istället svaren till SLS kansli senast den 1 september 2019

Remissförslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Synpunkter till SLS kansli senast 11 september 2019

Remiss av förslag till ändring i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Synpunkter till SLS kansli senast 8 september 2019

Remiss av slutbetänkade SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 april 2019 

Samspel för hälsa. Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. SOU 2018:80
Synpunkter till SLS kansli senast den 1 april 2019 

Remiss Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) dnr U2018/02557/F
Synpunkter till SLS kansli senast den 1 februari 2019 

2018

God och nära vård - en primärvårdsreform
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 november 2018 

Remiss - förskrifter om nationell högspecialiserad vård Dnr 4.1-15563/2018
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3

Remiss - nya föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Synpunkter till SLS kansli senast den 3 september 2018 

Remiss om ändring i målbeskrivning för läkarnas specialiseringstjänstgöring
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Synpunkter till SLS kansli senast den 10 september 2018 

Översyn Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
Synpunkter till SLS kansli senast den 10 september 2018 

Synpunkter på en ny blankett, läkarutlåtande för arbetsskadelivränta
Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 24 augusti 2018 

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer DS 2018:25
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 oktober 2018 

Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 24 augusti 2018 

Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination (COM (2018) 244 final) Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 3 september 2018

Remiss av promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 september 2018

Remiss förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 27 augusti 2018

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården
(Ds 2018:21)
Synpunkter till SLS kansli senast den 26 september 2018

Ett nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
Synpunkter till SLS kansli senast den 20 juni 2018

Önskan om synpunkter avseende kodverk för kontaktorsak
Synpunkter till SLS kansli senast den 11 juni 2018

Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning för sex ämnen som redan listas i förteckningen. Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 5 juni 2018

Remiss med förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd. 
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 maj 2018

Pappersbevis som digitala beslut
Förslag från Socialstyrelsen att ersätta legitimationsbevisen och bevisen om specialistkompetens med digitala beslut.
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 maj 2018

Remiss Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp
Synpunkter till SLS kansli senast den 18 maj 2018

Remiss - ändring i förskrifter om ordination och hantering av läkemedel samt föreskrifter om ambulanssjukvård Dnr 4.1-10732/2018, Bilaga 1
Synpunkter till SLS kansli senast den 11 maj 2018

Framtidens biobanker SOU 2018:4
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 juni 2018

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 mars 2018

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
(Ds 2018:5)
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 maj 2018

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, (SOU 2017:104)
Synpunkter till SLS kansli senast den 6 april 2018

Förslag till nya föreskrifter för Rättsmedicinalverkets riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (HSLF-FS 2018:xx) Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 13 februari 2018

Nya föreskrifter om licens och lagerberedningar: 3.1-2017-095516 Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 februari 2018

Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Bilaga 1, Bilaga 2.
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 januari 2018

Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 februari 2018

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87) Synpunkter till SLS kansli senast den 7 februari 2018

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (Bilaga 1)
Synpunkter till SLS kansli senast den 4 december 2017

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Bilaga 1
Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 januari 2018

SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast 22 januari 2018

Sex nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
Synpunkter till SLS kansli senast 22 november

Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast 31 oktober   

Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. Bilaga 1 Bilaga 2
Synpunkter tillSLS kansli senast 29 sept

Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel Bilaga 1 Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast 22 sept


Förslag till föreskrift om ändring i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort
Synpunkter till  SLS kansli senast 6 okt

SOU 2017: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
Synpunkter till  SLS kansli senast 16 november

Nationellt vårdprogram för KLL
Synpunkter till  SLS kansli senast 1 okt

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar (Vägledning, Konsekvensutredning, svarsmall)              
Synpunkter till SLS kansli senast 2 oktober
 
Förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning (Vägledning, Konsekvensutredning, svarsmall)  
Synpunkter till SLS kansli senast 27 september
 
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård
Synpunkter till SLS kansli senast 6 oktober                 

SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
Synpunkter till SLS kansli senast 1 september

SOU 2017:53 God och nära vård
Synpunkter till SLS kansli senast 18 september

SOU 2017:40 För dig och för alla 
Synpunkter till SLS kansli senast 18 september

Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedslagen
Synpunkter till SLS kansli senast 20 juni

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
Synpunkter till SLS kansli senast 7 augusti

SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Synpunkter till SLS kansli senast 27 juni

Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång till arbete
Synpunkter till SLS kansli senast 11 maj  

Rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet
Synpunkter till SLS kansli senast 30/5

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället 
Synpunkter till SLS kansli senast 28/4

Transportstyrelsen ändringar om medicinska krav för körkortsinnehav
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/4

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)
Synpunkter till SLS kansli senast 1/2 2017

En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle
Synpunkter till SLS kansli senast 13/1 2017

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen)
Synpunkter till SLS kansli senast 9/1 2017

2016

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård (Ds 2016:29)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Driftsformer för universitetssjukhusen (Ds 2016:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
Synpunkter till SLS kansli senast den 18/11

Avstängning från blodgivning pga zikavirus (SOSFS 2009:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 11/11

Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
Hepatit-B

Influensa

Pneumokocker
Tuberkulos
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/10 2016 
 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. 
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/10 2016

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om läkemedelsprövningar  
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/9 2016

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning 
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Swedish Standard Institute (remiss 14364):
Health informatics - Personal health device communication
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016 

Socialstyrelsens rapport: Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller (dnr S2015/05931/FS)
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Inera: Infektionsverktyget - den svenska sjukvårdens IT-stöd för uppföljning av antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner
Synpunkter till SLS kansli senast den 14/6 2016

SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelse om e-cigaretter
Synpunkter till SLS kansli senast den 9/6 2016

Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
Synpunkter till SLS kansli senast den 7/6 2016

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Synpunkter till SLS kansli senast den 23/5 2016

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

 

(Ds 2018:21)
Synpunkter till SLS kansli senast den 18 augusti 2018

Synpunkter till SLS kansli senast den 15 april 2020

Screening cystisk fibros

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.