SLS ordförandråd februari 2020

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS vetenskapliga sektioner. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Rapport från SLS ordföranderåd februari 2020

Under årets första ordföranderåd som ägde rum onsdagen den 5 februari samlades SLS sektioner, lokala läkaresällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen för att diskutera aktuella frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet, sektionerna och SLS.

Inbjuden gäst var socialminister Lena Hallengren. Socialminstern tog bland annat upp tillgängligheten i hälso- och sjukvården och vikten av att vård ges efter behov samt problematiserade kring privata sjukvårdsförsäkringar som enligt ministern riskerar leda till ökad ojämlikhet i vård och hälsa. Hon framhöll vikten av att gå i mål med en primärvårdsreform, och att det inte kommer att bli en proposition utan troligen flera.

I den efterföljande diskussionen med SLS sektioner diskuterades bland annat den aktuella situationen på Stockholms akutmottagningar och temperaturen i rummet höjdes något. Socialminister Lena Hallengren var uppenbart upprörd och bekymrad över situationen i Stockholm med systemskifte, många vårdval, samt bygget av NKS. En situation som ministern menar är väsensskild från övriga delar av landet. När det gäller omställningen till en nära vård vill minstern tala om en primärvårdsreform, och menar att den inte får ske på bekostnad av sjukhusvården. Ministern poängterade även att det är regionpolitikerna som styr vården i Stockholm.

En annan högaktuell fråga på agendan under mötet var standardiserade vårdförlopp (SVF) som Kiku Pukk Härenstam, ordförande i SLS delegation för medicinsk kvalitet föredrog. Nämnden utreder frågan efter att sektionen för infektionssjukdomar efterfrågat var SLS står i frågan. På ordföranderådet diskuterades vilket stöd sektionerna vill ha från SLS. Nämnden och SLS delegation för medicinsk kvalitet kommer att fortsätta att arbeta med frågan.

Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor redogjorde
för arbetet med att ta fram en vision för Svenska Läkaresällskapets läkemedelsarbete och informerade om att arbetet är påbörjat och att sektionerna kommer att involveras i en remissrunda.

SLS programverksamhet presenterades av projektledare Sophie Klockhoff-Palmquist som bjöd in sektionerna till ett närmare samarbete. "SLS är dess sektioner och sektionerna är SLS". Kraftsamling runt läkares utbildning och fortbildning har resulterat i åtta nya programkoncept spridda över landet. Genom ett ökat samarbete mellan SLS centralt och sektionerna är förhoppningen att sektionerna kan bidra med program från sina årsmöten och utbildningsveckor för att nå ut till fler specialiteter. SLS vill även öka sin närvaro på sektionernas årsmöten och bidrar gärna med program. Kontakta program@sls.se för mer information.

Vice ordförande Tobias Alfvén redogjorde för arbetet med SLS medlemsreform och drog tidplanen för ansökan om att bli medlemsförening eller kvarstå som sektion samt planen för genomförandet. Läs mer om medlemsreformen här  

Agenda ordföranderåd februari 2020

Samlade powerpoints ordföranderåd februari 2020