Bakgrund om SLS medlemsreform

2019-10-21

Rapport från fullmäktigemöte 2019

SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ. Dispensmöjligheter från tidplanen finns för de sektioner som inte har hunnit anpassa sina stadgar.

Beslutet innebär att sektioner kan bli medlemsföreningar i SLS från och med den 1 januari 2021. En medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal och utövar inflytande i organisationen samt betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner.

Ta del av propostion 2 om ny medlemskategori i SLS som fullmäktige 2019 fattade beslut om

I ett separat utskick till SLS sektioner beskriver vi fördelarna med att uppgradera er sektion till medlemsförening, vad det innebär ekonomiskt samt hur processen går till för er sektion att bli medlemsförening 2021. Vi nämner också de förändringar som gäller för de som kvarstår som sektioner efter att förändringen trätt ikraft. Läs mer här

För att kunna bli medlemsförening 2021 måste ni i sektionerna innan den 1 mars 2020 revidera era stadgar och fatta de formella besluten. Vår avsikt är att göra denna process så smidig och enkel som möjligt för er.

SLS ändrade stadgar träder i kraft 1 januari 2021 tillsammans med Normalstadgar för SLS medlemsföreningar och sektioner som stöd för ert stadgeändringsarbete. Läs mer här

I SLS stadgar finns vissa bestämmelser som ska finnas med i medlemsföreningarnas och sektionernas egna stadgar. Normalstadgar finns. GDPR har också påverkat SLS stadgar och Normalstadgarna, även medlemsförening/sektion behöver anpassa sina stadgar till GDPR.

2019-10-21

Vikten av medlemsreformen

Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får SLS som den samlande vetenskapliga oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.

Stärker läkarprofessionens röst i samhället

 • Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst.
 • Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får SLS som den samlade vetenskapliga oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.
 • SLS och sektionerna har en unik roll i svensk hälso- och sjukvård
 • Vi är den enda oberoende läkarorganisationen som bevakar det medicinska perspektivet och att hälso- och sjukvården investerar i forskning, kunskap och hälsa.
 • Det är också vi som bevakar att vårdens begränsade resurser fördelas så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukhustillstånd får sina behov tillgodosedda.
 • Ju tydligare det blir för omvärlden att SLS och dess föreningar gör gemensam sak, desto kraftfullare kan organisationen agera: I dessa tider när hälso- och sjukvården förändras i hög takt behövs vår gemensamma röst mer än någonsin!

Stärker förutsättningarna att bedriva specialitetsövergripande aktiviteter

 • Tillsammans driva fortbildningsfrågan och implementera SLS fortbildningsmodell.
 • Tillsammans arrangera utbildnings- och fortbildningsaktiviteter som bidrar till läkares livslånga lärande.
 • Effektivisera och professionalisera administrationen
 • SLS kan erbjuda medlemsföreningar ett tjänsteutbud med administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster som sektionerna vid behov kan ta del av till en låg kostnad. Det kan handla om medlemsregister, hemsida samt hjälp med att arrangera möten.

Stärker den organisatoriska demokratin

 • Genom att sektionerna ansluts till SLS med samtliga sina läkarmedlemmar och betalar en medlemsavgift baserad på dessa skapas en stark demokratisk legitimitet för de beslut som sektionerna fattar i FM.
 • Att sektionerna utgör basen inom SLS, men i sin tur består av läkarmedlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moderföreningen innebär ett demokratiskt underskott.


2019-02-10

Bakgrund till förslaget

SLS nämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2018 om direktiv för en arbetsgrupp för stärkt interndemokrati i enlighet med fullmäktiges beslut. Den har bestått av representanter från sektioner, lokalt läkarsällskap, Kandidat- och underläkarföreningen samt SLS nämnd och kansli och har tagit fram ett förslag till nytt medlemskap i SLS.

Arbetsgruppen har haft tre möten och tre telefonsammanträden under hösten 2018. Ett förslag till nytt medlemskap har utarbetats och presenterades för sektioner, lokala läkarsällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen vid ordföranderådet den 1 februari 2019.

Förslaget har även varit utskickat till SLS vetenskapliga sektioner och lokala läkarsällskap för synpunkter.

Arbetsgruppen
Maria Wolf/Ulrika Elmroth, Allmänmedicin
Stefan James, Kardiologi
Peter Elbe, Kirurgi
Henrik Engblom, Klinisk fysiologi
Per von Hofsten, Oto-rhino-laryngologi, huvud- halskirurgi
Bengt Jeppsson, Lunds läkaresällskap
Maria Belikova, Kandidat- och underläkarföreningen

SLS nämnd och kansli
Tobias Alfvén, vice ordförande (sammankallande)
Per Johansson, kanslichef
Agneta Davidsson Ohlson, administratör
Susann Asplund Johansson, organisationssekreterare (sakkunnig stadgar)

Sammanfattning av förslaget