Fullmäktige 2017

Svenska Läkaresällskapet höll sitt fullmäktigemöte, den årliga beslutande församlingen, den 9 maj 2017. En ny delegation i medicinsk kvalitet inrättas för att bättre följa dessa frågor, årets hedersledamöter utsågs liksom nya ledamöter i nämnd och valberedning. Inspirerande debatter om medlemsfrågan och förslaget till nytt idépolitiskt program avslutade dagen.

Protokoll FM 2017

Representanter för de vetenskapliga sektionerna, associerade föreningarna samt lokala läkarsällskap möttes i veckan på Läkaresällskapet för årets fullmäktigemöte. Förra årets aktiviteter och engagemang samt planeringen av nästa års verksamhet presenterades.

– Vi är mycket nöjda med mötet och det stora gensvaret vi fick från delegaterna både när det gäller våra planerade ordinarie aktiviteter och de av mer nytänkande karaktär, sa Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande efter mötet. Till exempel blev debatten om det idépolitiska programmet, som vi håller på att utarbeta, både livlig och positiv; det har vi stor nytta av i det fortsatta arbetet, fortsatte han.

Flera beslut fattades under dagen, bland annat antogs förslaget om att inrätta en ny delegation i medicinsk kvalitet, för att bättre kunna följa dessa frågor, att Svensk Förening för Palliativ Medicin blir en ny sektion i Läkaresällskapet och Kvinnliga läkares förening ny associerad förening.

Ola Björgell, Skånes universitetssjukhus, valdes till vetenskaplig sekreterare i nämnden, Läkaresällskapets styrelse. Anna Engström-Laurent, Umeå, och Peter Aspelin, Stockholm, utsågs till hedersledamöter för utmärkta insatser för Läkaresällskapet genom åren. Nya i valberedningen är Hanna Brauner, Helena Dreber och Mats Holmström. Tillsammans med valberedningensövriga ledamöter kommer de att arbeta för bästa geografiska spridning liksom för bra spridning när det gäller specialitet, kön och ålder i uppdraget att finna nya ledamöter till nämnd och delegationer.

Läkaresällskapets nya möte "Framtidens Medicin och Hälsa" går av stapeln på Waterfront i Stockholm den 14-15 november. Programmet inriktas på läkarrollen i framtidens hälso- och sjukvård, med fokus på samverkan, ansvar och tolkningsföreträde mot bakgrund av patienternas och samhällets behov.

En avsiktsförklaring om medlemskapet avslutade förmiddagens förhandlingar. Nämnden redovisade sitt förslag om att medlemskap i en sektion för läkare även ska innebära medlemskap i Läkaresällskapet – vilket ledde till en engagerad diskussion om sektionernas status och sektionsmedlemmarnas anknytning. Frågan togs upp med fullmäktige i år för att beslut ska kunna fattas nästa år.

– Det främsta skälet är att stärka den organisatoriska demokratin inom Läkaresällskapet, sa ordföranden Stefan Lindgren.
Läkaresällskapet kommer att arbeta med frågan tillsammans med sektionerna under året.

– Vi kommer nu att bereda frågan tillsammans med sektionerna under året så att ett välgrundatbeslut kan fattas vid nästa års fullmäktigemöte, sa Per Johansson, Läkaresällskapets kanslichef. I det arbetet vill vi också ha idéer och önskemål om vad SLS centralt kan bidra med för att underlätta för sektionerna, till exempel i form av administrativt stöd, avslutade han.

Glädjande är att fullmäktigerepresentanterna hade uppmärksammat Läkaresällskapets ökade synlighet i debatten på senare år. Ett starkt läkarsällskap är en styrka för hela läkarkåren och bidrar till fokus på de frågor som är gemensamma över specialitetsgränserna.