SLS Fullmäktige 2021

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

 2021-års fullmäktigemöte ägde rum den 25 maj kl 13:00-16:00. Mötet hölls digitalt via Zoom med anledning av COVID-19-pandemin.

Protokoll från SLS fullmäktigemöte 2021

Kallelse och handlingar
Den 22 april skickades kallelse, föredragningslista och vissa handlingar ut och den 7 maj skickades samtliga handlingar ut.
Handlingar

Verksamhetsplan 2021-2022

Sändlista
Kallade till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2021:
Fullmäktigeledamöter och deras suppleanter samt representanter 
SLS nämndledamöter och valberedning
Ordförande i SLS kommittéer
Revisorer

För kännedom:
Ordförande och sekreterare i SLS medlemsfreningar, sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar
Övriga förtroendemän