Fullmäktige 2020

2020-års fullmäktigemöte ägde rum den 26 maj kl 10:00-12:15. Mötet hölls digitalt via Zoom med anledning av COVID-19-pandemin.

Protokoll från SLS fullmäktigemöte 2020

Se information om SLS stadgar som träder i kraft 1 januari 2021, beslutade av fullmäktige 2019 med ändringar av fullmäktige 2020 här

Kallelse och handlingar
Den 23 april skickades kallelse, föredragningslista och vissa handlingar ut och den 8 maj skickades samtliga handlingar ut.

Sändlista
Kallade till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2020:
Fullmäktigeledamöter och deras suppleanter samt representanter 
SLS nämndledamöter och valberedning
Ordförande i SLS kommittéer
Revisorer

För kännedom:
Ordförande och sekreterare i SLS sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar
Övriga förtroendemän

Fullmäktigehandlingar


BILAGA 1 -  Verksamhetsberättelse 2019 samt SLS årsredovisning och revisionsberättelse 2019

BILAGA 2 - Stiftelseförvaltningen, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 3 - Bengt Ihres fond, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 4 - Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 5 - p. 12 Bilaga till proposition 2 om ansökan om att bli medlemsförening, bilda kandidat- och underläkarförening och att kvarstå som sektion.

Årsredovisning SLS 2019 inklusive revisionsberättelse underskriven

Årsredovisning Söderström Königska 2019 inklusive revisionsberättelse underskriven

Valberedning

Mer information om valberedningen