SLS Fullmäktige 2023

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

2023-års fullmäktigemöte kommer att äga rum den 23 maj kl 13:00-17:00. Efter mötet anordnas en middag för de som deltar fysiskt.
 
Mötet kommer att hållas som ett hybridmöte med möjlighet att delta på plats i SLS hus i Stockholm eller via zoom.
 
 
Information om fullmäktigeledamöter/suppleanter/representanter
Fullmäktige består av ledamöter och deras suppleanter valda av SLS medlemsföreningar, sektioner, kandidat- och underläkarföreningen eller lokala läkaresällskap. Associerade föreningar får utse en representant var.

Varje ledamot och fungerande suppleant har en röst. Övriga suppleanter och representanter får delta i förhandling men inte i beslut.

Fullmäktigeledamot/suppleant som blir förhindrad att delta bör lämna fullmakt till någon annan i samma medlemsförening/sektion/lokalt läkaresällskap. Om du kommer ha fullmakt för flera röster väljer du det alternativet i anmälningsformuläret som kontaktar SLS dig gällande att skicka in fullmaktet.

  • Ledamot och suppleant valda av medlemsförening och lokalt läkarsällskap ska vara läkare. 

  • Ledamot och suppleant valda av sektion ska vara enskild medlem eller associerad medlem i SLS.

  • Representant utsedd av associerad förening ska vara medlem i medlemsförening, enskild medlem eller associerad medlem i SLS.

  • Ledamot och suppleant valda av kandidat- och underläkarföreningen ska vara studerandemedlem eller enskild medlem i SLS.

Motioner till fullmäktige senast den 23 mars
Motioner kan skickas in av fullmäktigeledamot, medlemsförening, sektion eller en grupp av minst tio enskilda medlemmar (SLS stadga § 10).

Motioner ska ha skickats in senast 2 månader innan fullmäktiges möte, dvs. senast den 23 mars. Maila din motion till malin.henriksson@sls.se.  

Här finns en mall om hur ni kan tänka när ni skriver en motion

SLS Valberedning
Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att bereda de val som ska ske på fullmäktigemötet. Läs mer om vilka poster som kommer att tillsättas och hur nominering sker här.

Kallelse och handlingar
Senast 30 dagar innan mötet (23 april) skickas kallelsen till fullmäktige, föredragningslista och vissa handlingar ut. Senast 15 dagar innan mötet (8 maj) skickas samtliga handlingar ut.

Om ni har frågor om fullmäktigemötet går det bra att vända er till Malin Henriksson, organisationssekreterare, malin.henriksson@sls.se, tel. 076-105 27 87.

Varmt välkommen att delta på 2023-års fullmäktigemöte!

Protokoll SLS Fullmäktige 2022