Kongresstiftelsen

Välkommen att söka bidrag ur Kongresstiftelsen.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det medicinska verksamhetsområdet och därvid särskilt genom ändamålsenlig och angelägen spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga medicinska forskningsrön. Ändamålet kan fullföljas bland annat genom anordnande och/eller av vetenskapliga symposier och konferenser, vilka i sådana fall företrädesvis skall arrangeras i Stockholm.

Bedömning av ansökningarna sker två gånger per år. Ansökan ska vara SLS tillhanda senast 15 september respektive 15 mars. 

Ansökan och bilagor som budget, utkast till program m.m. sänds till ekonom@sls.se eller postalt till:

Svenska Läkaresällskapet
Box 738
101 35 Stockholm

Blankett för ansökan

Mer information: ekonom@sls.se