Rapport från SLS Fullmäktigemöte 2023

Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktige 2023 ägde rum den 23 maj och samlade SLS medlemsföreningar, sektioner, associerade föreningar, lokala läkarsällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen.

Fullmäktigemötet var det tredje i ordningen sedan SLS medlemsreform trädde i kraft 2021. En organisationsförändring som resulterat i ett ännu närmare samarbete mellan SLS som moderförening samt SLS föreningar. Tillsammans samlar vi över 30 000 medlemmar, vilket stärkt läkarprofessionens samlade röst för bästa möjliga hälsa för alla.

När SLS ordförande Tobias Alfvén föredrog verksamhetsberättelsen för 2022 lyfte han fram en verksamhet med både bredd och djup. Under det gångna året har SLS tillsammans med SLS föreningar genomfört en stor mängd aktiviteter, med en budget i balans, baserade på SLS kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Tre områden har varit i fokus under året: läkares fortbildning, vård efter behov och professionens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Läs mer i SLS verksamhetsberättelse 2022


SLS välkomnar två nya medlemsföreningar

Under mötet togs beslut om att anta sektionerna för akutsjukvård samt internmedicin som medlemsföreningar. Det innebär att SLS från och med 2024 kommer att bestå av 56 medlemsföreningar  och 11 sektioner.


Ny verksamhetsplan

Vid fullmäktige 2022 framkom önskemål om ökade möjligheter att påverka SLS verksamhetsplanering samt prioriteringar, något SLS verkat för genom medlemsenkät samt diskussioner under två ordföranderåd. Den föreslagna verksamhetsplanen för 2023–2024 antogs där SLS ska ha särskilt fokus på områden som behöver utvecklas och stärkas. Det handlar om forskning och läkares fortbildning, vård efter behov och rättvisa prioriteringar, en god kompetensförsörjning som inkluderar en stärkt primärvård med fasta läkarkontakter och att rätt kompetens är på rätt plats för att åtgärda vårdplatsbristen. Vidare ska arbetet med att stärka professionens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården fortsätta bland annat genom SLS modell för kollegial granskning (Hippokratesrevisionen), SLS arbete om kunskapsstyrning samt det fortsätta arbetet med Kloka Kliniska Val.


Motioner och propositioner

Totalt behandlades tre motioner och två propositioner. Mötet beslutade bland annat att SLS ska fortsätta jobba med att stärka läkarna i deras professionella gärning, att motverka avvikelser från prioriteringsplattformen, att se på vårdens ekonomiska styrsystem samt att underlätta för läkare att engagera sig ideellt. Utöver det justerades antalet medlemsföreningar och sektioner (se ovan) samt möjliggörs för svenska studenter som studerar till läkare utomlands att bli medlemmar.


Jonas F Ludvigsson - ny vetenskaplig sekreterare i SLS


Jonas_Ludvigsson_webb.jpg

Fullmäktige tog beslut om att välja in Jonas F Ludvigsson som ny vetenskaplig sekreterare i SLS nämnd. Jonas tillträder i samband med detta även som ny ordförande för SLS programkommitté och efterträder Ola Björgell som avgår som vetenskaplig sekreterare samt ordförande i SLS programkommitté från och med den sista juni 2023.

Jonas F Ludvigsson är professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet sedan 2013 samt överläkare i pediatrik vid Örebro universitetssjukhus sedan 2009. Han tog läkarexamen vid Linköpings universitet 1996 och disputerade 2001. Som forskare är hans inriktning främst gastroenterologi, inom celiaki, inflammatoriska tarmsjukdomar, graviditetskomplikationer och kronisk leversjukdom.  Jonas har flera internationella utmärkelser och är väl förankrad i Svenska Läkaresällskapet, där han också har fått flera priser, senast 2022 då han erhöll SLS Jubileumspris.

”Jag är oerhört stolt över uppdraget som vetenskaplig sekreterare. Som läkare i Sverige kan jag inte tänka mig ett finare uppdrag än att sitta i Svenska Läkaresällskapets nämnd”, säger Jonas F Ludvigsson i en kommentar med anledning av sitt nya uppdrag.


Årets hedersledamöter

 

ylva_håkan.jpg

Till årets hedersledamöter beslutade fullmäktige att kalla Ylva Böttiger och Håkan Billig.

Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet, ordförande i kommittén för läkemedelsfrågor 2013–2016 samt ledamot av Svenska Läkaresällskapets nämnd 2011–2016.

Motivering: ”Genom att kunna överblicka både kliniska och farmakologiska frågeställningar har Ylva drivit en framgångsrik forskning inom framför allt läkemedelsinteraktioner samt kliniska beslutsstöd. Där har hon bland annat bidragit till utvecklingen av flera kliniskt välkända och använda beslutstödssystem som SFINX interaktionsdatabas samt Janusmed riskprofil. Genom sin goda förmåga att identifiera kliniskt relevanta frågeställningar, studera dessa och dessutom utveckla system som ger stor klinisk nytta har hon på flera sätt bidragit till att förbättra läkemedelsbehandling inom hälso- och sjukvården. Under sitt arbete inom Svenska Läkaresällskapet har hon varit en oförtröttlig och framgångsrik inspiratör kring en bättre och säkrare användning av läkemedel och på detta sätt stärkt läkarkårens möjlighet att påverka utvecklingen”.

Håkan Billig, professor i fysiologi och läkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och ordförande i SLS forskningsdelegation 2012–2014.

Motivering: ”Håkan Billig har med sin gedigna kunskap och erfarenhet från nationella och internationella forskningsråd framgångsrikt lett moderniseringen och utveckling av forskningsdelegationens arbete och struktur för att främja medicinsk forskning i svensk hälso- och sjukvård. Han har verkat för att stödja läkares vetenskapliga och kliniska utveckling med patientens bästa och excellens i centrum. Håkan har med sitt metodiska och systematiska arbete med forskningsfrågorna i SLS och på den offentliga arenan stärkt läkarprofessionens ställning genom att hålla kvalitetens och etikens fana högt.