Svenska Läkaresällskapet lanserar Hållbarhetsguide för läkare

I samband med att Svenska Läkaresällskapet arrangerar ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanseras en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

Under det senaste seklet har det skett en hissnande global utveckling med minskad mödra- och barnadödlighet, kraftigt ökad genomsnittlig livslängd, ett för många ökat välstånd och en minskad fattigdom trots en betydande befolkningsökning. Baksidan är en stor belastning på biosfären och alla de ekosystem som utgör grunden för mänsklig hälsa.

– Miljö- och klimatförändringarna kommer att påverka vår hälsa allvarligt och riskerar att omintetgöra alla globala hälsovinster. För att minska människans påverkan på jorden krävs omfattande förändringar på alla plan i samhället – inte minst inom hälso- och sjukvården – och det är bråttom, säger Maria Wolodarski, ordförande i SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård.

SLS Hållbarhetsguide bygger på ett kunskapsunderlag som är framtaget av Ida Persson Cofina på uppdrag av Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård och utgår från tre övergripande principer som identifierats som avgörande för att klara omställningen till framtidens hållbara hälsosystem:

  1. Investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska befolkningens vårdbehov.
  2. Undvik överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta.
  3. Minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.

– Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet bidra till en snabb omställning, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Som läkarkårens vetenskapliga organisation tar vi ansvar genom att stimulera ökad forskning inom området, sprida kunskap och upplysa om klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa och agera för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Med Hållbarhetsguiden hoppas vi inspirera fler kollegor till att verka för minskat klimatavtryck i den kliniska verksamheten.

 

Ladda ned SLS Hållbarhetsguide 2022


Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård tillsattes av SLS fullmäktige 2019 med uppdrag att fram en klimatpolicy med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar hälso- och sjukvård. Klimatpolicyn lanserades 2020 och arbetsgruppen har ett fortsatt uppdrag att bevaka att policyn implementeras i SLS organisation, verka för att läkares hållbarhetsarbete meriteras samt sprida kunskap om klimat, hälsa och hållbar sjukvård. Den 21–22 september 2022 arrangeras ett Berzelius symposium med ledande experter inom fältet planetär hälsa. Kunskapsområdet planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan.