Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre

En ny rapport från IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, och CERA vid Göteborgs universitet i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar.

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion. Huvudorsaken till äldre personers ökade känslighet för alkoholens omedelbara och långsiktiga effekter beror dels på fysiologiska och kroppsliga förändringar men även medicinska faktorer.

– Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol, säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet.

– Det är viktigt att synliggöra alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre, det vill säga människor över 65, eftersom levnadsvanor på äldre dar i hög grad påverkar risken för sjuklighet, fortsätter Sven Andreasson.

Det finns en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

– Det är viktigt att vetenskapligt grundad kunskap om alkoholens negativa effekter på hälsan ökar och sprids inom hela hälso- och sjukvården och samhället, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

– Som läkare har vi en unik möjlighet att i patientmötet identifiera individer med ohälsosam livsstil och erbjuda dem råd och stöd för goda levnadsvanor. Genom informationsspridning och evidensbaserat preventivt arbete kan fler människor få fler friska år, avslutar Britt Skogseid.

Ladda ned rapporten här

Ladda ned rapporten på engelska här