Information om Coronaviruset covid-19

Svenska Läkaresällskapet följer händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset covid-19. Här samlar vi information och nyheter samt aktuella uttalanden från SLS, våra medlemsföreningar och sektioner samt myndigheter. Sidan uppdateras inte längre.

2020-11-26
Läkarkårens vädjan till Försäkringskassan - låt oss fokusera på de som behöver oss allra mest

Mot bakgrund av den ökande smittspridningen i Sverige yrkar Svenska Läkaresällskapet och dess sektioner på att Försäkringskassan återgår till tidigare beslut om avsteg från tidsgränserna för läkarintyg vid sjukpenning och vård av barn.

Läs mer


2020-11-02
Smittspridningen fortsätter att öka i Sverige och Folkhälsomyndigheten har skärpt de allmänna råden i Stockholm. Med anledning av dessa kommer SLS konferensverksamhet att hålla stängt från och med den 2 november fram till och med den 19 november. Arbetet för anställda vid kansliet fortlöper som vanligt men sker på distans. Har ni frågor kontakta kanslichef per.johansson@sls.se


2020-08-27
Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner presenterar ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 15–16 december 2020.


Mötet är webbaserat och vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Det blir ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

– Att ständigt vara uppdaterad om Covid-19 är avgörande för att vi som arbetar inom hälso- och sjukvården ska kunna säkerställa diagnos och ge bästa möjliga vård och behandling, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi såg tidigt ett stort behov av att samlas till digitala möten och ställde om hela SLS programverksamhet för kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Nu vill vi samlas över professionsgränserna för att summera vad vi vet.

Lars-Magnus Andersson ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen kommer att leda arbetet med programmets vetenskapliga innehåll och har under pandemin haft en nyckelroll i kunskapsutbyten mellan läkare.

– Det pågår en intensiv forskning om Covid-19 och vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid och fortsätter att lära oss nya saker varje dag, säger Lars- Magnus Andersson. Mötet kommer att presentera den senaste forskningen och det blir två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset. Mötet kommer även att erbjuda möjlighet till presentation av egna forsknings- och utvecklingsprojekt från svenska forskargrupper med anmälan och möjlighet att skicka in abstrakt från och med mitten av oktober.

Håll dig uppdaterad om årets viktigaste fortbildningsmöte ”State of the Art Covid-19” och boka redan nu in mötet i din kalender.


2020-07-22
SVD DEBATT: "Avgörande att Sverige samordnar vårddata”
Med nationellt samordnade hälso- och vårddata skulle Sverige få bättre möjligheter att hantera pandemier och liknande hälsohot, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med en rad debattörer inom forskning och vård.

Läs artikeln


2022-03-07

Läkarkåren går samman och lanserar nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har gemensamt tagit fram ett vårdprogram för att skapa en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige.

– Covid-19 pandemin innebär stora utmaningar för hälso- och sjukvården och behöver mötas av långsiktigt hållbara strategier som inkluderar hela vårdsystemet och läkare över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet (SLS).

Svenska Läkaresällskapet har under pandemin samlat läkare från SLS medlemsföreningar och sektioner för utbyte av kunskaper och erfarenheter om covid-19. Möten som bland annat resulterat i skrivelser till berörda myndigheter och departement, riktlinjer och vårdprogram.

– Pandemin har visat oss hur viktigt det är att alla som arbetar inom sjukvården känner sig involverade i processer för patientvården, är väl uppdaterade om covid-19 samt att det finns ett förtroende för skyddsåtgärder och ett effektivt och tydligt ledarskap, säger Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen och initiativtagare till det nationella vårdprogrammet.

Programmet omfattar stöd och kunskapsunderlag för klinisk bedömning, utredning, provtagning, mikrobiologisk analys och behandling av vuxna patienter med misstanke om eller bekräftad covid-19. De ger även preliminära rekommendationer kring lämplig uppföljning av patienter som tillfrisknar från covid-19 samt lyfter vårdhygieniska insatser för att undvika smitta i vården.

– Vårdprogrammet är tänkt att ge nationell vägledning och underlätta praktisk integrering av myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i sjukvården och kommer att uppdateras löpande med regelbundna revisioner var sjätte månad, säger Anders Johansson ordförande i Svenska Hygienläkarföreningen. Programmet är brett förankrat i kåren genom en remissrunda till Svenska Läkaresällskapets medlemsföreningar och sektioner och berörda NPO och riktar sig i första hand till professionella yrkesutövare i vården.

Dokumentet ersätter inte riktlinjer eller rekommendationer om vårdhygien eller arbetsmiljö avseende smittrisker från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket.

– Målsättningen är att successivt integrera rekommendationer från andra professionsföreningar i dokumentet och vi tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag löpande. Vi hoppas även kunna fortsätta att ha en konstruktiv dialog med de nationella programområden inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning som identifierats som särskilt berörda av detta dokument, säger Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

En av flera frågor att fortsatt diskutera är om det under pågående pandemi ska upprättas generella rutiner och arbetssätt som ger vårdpersonal ökat skydd mot luftvägsvirus i alla patientmöten eller om nuvarande basala hygienrutiner i kombination med riskbedömningar är ett bättre val.

– Lätt tillgänglig PCR-diagnostik för SARSCoV-2 är viktigt för att begränsa smittspridning i samhället och för att ge rätt råd till personer som insjuknar i covid-19, säger Martin Sundqvist, ordförande i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. PCR-test bör vara allmänt tillgängliga och tas på vida indikationer vid misstanke om covid-19.


Läs ”Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19”


 

2020-06-25
"Jag är så fylld av berättelser, de lägger sig under huden”
En krönika i magasinet Sahlgrenskaliv skriven av Cecilia Lundmark, sjuksköterska, etisk rådgivare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och allmänhetens representant i SLS delegation för medicinsk etik.
Läs krönikan

2020-06-22
Goda levnadsvanor - Stark mot covid-19, stark för livet
Det finns det ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer, levnadsvanor och ohälsa. Vid samhällskriser tenderar redan socioekonomiskt utsatta grupper att drabbas hårdare än andra. De starka sambanden mellan levnadsvanor och kroniska sjukdomar som i sig innebär hög risk att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 gör också att det nu är dags att ta ett krafttag för goda levnadsvanor i hela befolkningen.
Läs mer

2020-06-17
DAGENS MEDICIN DEBATT ”Kunskapen om levnadsvanornas roll måste synliggöras”

I en pandemi kan konsekvenserna av ohälsosamma levnadsvanor bli dramatiska, skriver Anna Kiessling, ordförande i
Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa tillsammans med andra debattörer i Dagens Medicin.

Läs artikel


2020-06-16

Ethical triage during the COVID-19 pandemic: a toolkit for neurosurgical resource allocation

Magnus Tisell är medförfattare till artikeln "Ethical triage during the COVID-19 pandemic: a toolkit for neurosurgical resource allocation" (publicerad den 24 april 2020 i Acta Neurochirurgica). Artikeln diskuterar ett ramverk som bygger på fyra principer; prioritera det värsta, maximera fördelarna, behandla patienter lika och främja instrumentellt värde. Dessutom diskuteras ålder och komorbiditet i triage samt belyser några principer som kan verka intuitiva men inte bör utgöra en grund för triage.
Magnus Tisell är docent i neurokirurgi och bland annat ledamot i SLS delegation för medicinsk etik och vice ordförande i Svensk neurokirurgisk förening.

Läs artikel


2020-06-10
Dagens Medicin Debatt 2020-06-10 ”I verkligheten stympas stora delar av vården”

Hur vet vi att vårdens kapacitet inte är överskriden, undrar Karl Hybinette, specialistsjuksköterska inom intensivvård och doktorand samt Kiku Pukk Härenstam, barnläkare, patientsäkerhetsforskare och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk kvalitet i en debattartikel i Dagens Medicin.

I veckor har vi blivit matade med bilden av att covid-19:s framfart i samhället är som ett val mellan två kullar och en linje. Den röda kullen vilken snabbt överskrider den horisontella linjen. Och den blå kullen som aldrig riktigt tycks passera. Det är en modell som på ett mycket påtagligt sätt lyfter fram vårdens stora problem med att definiera gränsen mellan vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Läs artikel


 

2020-06-09

DAGENS MEDICIN DEBATT 2020-06-09 ”Bygg upp ett bättre medarbetarstöd efter pandemin”


Kollegialt stöd inom och över professionsgränser är en outnyttjad resurs i Sverige i dag, skriver debattörerna Hans Rutberg, ordförande i SLS kommitté för säker vård samt Marion Lindh, chefläkare i Region Stockholm.

Pandemin har snabbt förändrat hela vårdsystemet. Stora anpassningar har gjorts. För många medarbetare blev den ökade belastningen på vården i mars ett chockartat uppvaknade. Vården blev mer oförutsägbar och komplex. Riskerna för patienterna ökade. Många har vuxit i sina roller, men få har haft tid att stanna upp och värdera det som sker. Tiden för återhämtning har minskat och kraven på medarbetarna har varit och är mycket höga. Den etiska stressen har ökat. Förtroendet för vården har visserligen stigit, men antalet anmälningar mot personalen kan komma att öka, även om beröm och uppskattning dominerar bilden just nu.

Läs artikeln


2020-06-05

REMISSVAR Förslag om förebyggande sjukpenning med anledning av Covid-19SLS uppmanade i en skrivelse  socialministern att skyndsamt agera för att säkra ersättning till utsatta riskgrupper som sitter i hemmakarantän och som i nuläget riskerar inkomstbortfall. SLS framhöll att många olika grupper av patienter är extra sårbara om de utsätts för coronavirus och utvecklar covid-19. Utöver riskgruppen äldre individer, finns ett stort antal patienter med lungsjukdomar, patienter med försämrat immunförsvar eller pågående immunosuppressiv behandling som till exempel njurtransplanterade.

Socialdepartementet remitterade i slutet av maj promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 . I beredning av SLS remissvar har synpunkter inkommit från 15 av SLS vetenskapliga sektioner som i huvudsak är positiva, men lämnar vissa synpunkter, varför SLS tillstyrker förslaget men med reservation för att det krävs vissa förtydliganden.

Läs mer


 

2020-06-04
Svenska Läkaresällskapet svarar på DN-läsarnas frågor
Svenska Läkaresällskapet och dess medlemsföreningar har tagit fram en expertpanel bestående av 12 läkare som under en timme på torsdagen den 4 juni, mellan klockan 16–17, svarar på DN-läsarnas frågor om Covid-19.

Läs mer


2020-06-03
Läkares och sjuksköterskors professionella ansvar i debatten under Covid-19 pandemin
ETISKT UTTALANDE
Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik och sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerar idag ett etiskt uttalande om vilka avvägningar en yrkesperson inom vården bör göra när man uttalar sig offentligt i egenskap av att vara läkare eller sjuksköterska.

Läs mer


 »Svårt när läkare inte kan följa sin etiska kompass«
LÄKARTIDNINGEN 2020-06-03 Med coronapandemin har risken för etisk stress ökat. Madhuri Gogineni, överläkare inom palliativ vård och ledamot i SLS etikdelegation medverkar i Läkartidningen. »Vi har ingen vetenskaplig grund att luta oss mot – samtidigt förväntas vi som läkare ha svar.«

Läs artikel


 

2020-06-02
Så många barn i Sverige har smittats av coronaviruset

I takt med att flera länder nu öppnar skolor och förskolor igen finns ett intresse för barns roll i smittspridningen av Covid-19. Tobias Alfvén, barnläkare och docent global barnhälsa samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet medverkar i Efter Fem TV4.

Se klipp


2020-05-25
Podd om oro och etisk stress inom vården och omsorgen
Madhuri Gogineni, ledamot i SLS delegation för medicinsk etik och överläkare inom den palliativa vården på Stockholms Sjukhem, intervjuas om oro och etisk stress inom vården och omsorgen. Något personalen nu utsätts för extra mycket i samband med covid-19-pandemin. Hur påverkar det och hur kan det hanteras?
Lyssna på podden


2020-05-20
SKS svarar: Vi avråder inte från läkarprofessionens riktlinjer

Beslutet att riktlinjer kring covid-19 ska vara avstämda med de nationella programområdena betyder inte att styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning avråder från rekommendationer från Läkaresällskapets sektioner. Det säger styrgruppens ordförande Mats Bojestig i Läkartidningen.

Läs hela artikeln


2020-05-19
LÄKARTIDNINGEN "Programråd ska inte styra professionens riktlinjer"
Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning anser att riktlinjer från professionen kring covid-19 ska stämmas av med de nationella programområdena. Svenska Läkaresällskapet är kritiskt och menar att risken är att ny kunskap fastnar i byråkrati och inte kommer patienter till del

I ett pressmeddelande uppmanar Läkaresällskapet SKS att inte försöka styra professionsföreningarnas arbete med riktlinjer under covid-19-pandemin.

För Läkartidningen utvecklar Svenska Läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid resonemanget:

– Poängen är att professionen måste definiera vad som är det optimala medicinska omhändertagandet, utan aspekter på vad som är möjligt därför att det kanske inte finns personal eller resurser. Vi måste först säga »det här är rätt«, i den mån man kan det. Vid implementeringen sjukvården så får man anpassa sig och göra det bästa möjliga, men man ska vara medveten om vad som är optimum, och det ska inte blandas ihop redan från början, säger Britt Skogseid.

Läs hela artikeln Lakartidningen.se

SKS svarar: Vi avråder inte från läkarprofessionens riktlinjer

Nyheter20 maj 2020 Beslutet att riktlinjer kring covid-19 ska vara avstämda med de nationella programområdena betyder inte att styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning avråder från rekommendationer från Läkaresällskapets sektioner. Det säger styrgruppens ordförande Mats Bojestig.


2020-05-15
SLS UTTALANDE: Svenska Läkaresällskapet (SLS) uppmanar Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) att inte försöka styra professionsföreningarnas riktlinjearbete under Covid-19 pandemin.

Uppdaterad kunskap under Covid-19 pandemin är en förutsättning för att optimera rekommendationer i hälso- och sjukvården. Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner samlar Sveriges medicinska expertis inom respektive specialistområde och arbetar nu intensivt med att ta fram kunskapsunderlag inom den egna läkarspecialiteten. Ett arbete som sker helt på ideell basis och som grundar sig på medicinsk vetenskap och expertis för att bidrar till bästa möjliga vård och hälsa.


Svenska Läkaresällskapet har kontaktats av flera vetenskapliga sektioner som reagerat över att Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) förefaller vilja överpröva kunskap framtagen av sektionerna i samband med Covid-pandemin. Man avråder från att följa rekommendationer som inte godkänts av respektive nationellt programområde (NPO).

– Det är förstås bra att samordna initiativ när så är möjligt i syftet att ge bästa möjliga vård i denna extraordinära kris, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Men huvudmannen ska inte gå in och försöka styra eller motverka arbetet som nu sker inom professionen i respektive specialistförening eller sektion. Det riskerar att ny kunskap fastnar i ett byråkratiskt maskineri och inte tillräckligt snabbt kommer vården till del, vilket slutligen drabbar patienterna. Vi som medicinska experter måste nu omgående formulera och fortlöpande uppdatera vad som är att betrakta som lege artis vad gäller Covid-19 inom våra respektive specialistområden. Det är viktigt att vi är tydliga med att det vi rekommenderar är det som är bäst för patienten ur ett rent medicinskt perspektiv, utan kompromisser och anpassningar. Om sedan huvudmannen genom SKS, på grund av rådande resursbrist eller andra politiska hänsyn, väljer att överpröva specialistsektionernas medicinska uttalanden och rekommendationer så skall det tydligt framgå att det är huvudmannens rekommendation, inte professionens, avslutar Britt Skogseid.


2020-05-15
Smer efterlyser etiskt ramverk som vägledning för beslutsfattare vid pandemi

Sverige saknar - till skillnad från flera andra länder - ett etiskt ramverk för beslut vid pandemier. Detta påpekar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport och presenterar en handfull etiska värden och principer som föreslås ligga till grund för ett sådant ramverk.

Smer publicerar i dag fredag rapporten ”Etiska vägval vid en pandemi” i samband med detta publiceras en debattartikel i Dagens Nyheter som uppmanar regering och riksdag att införa ett nationellt etiskt ramverk som ska vara vägledande för beslutsfattare vid pandemier.

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik som är sakkunnig i Smer har deltagit i skrivargruppen för denna rapport som i övrigt bestått av etikprofessorerna Görna Collste, Nils-Eric Sahlin och nestron på området: Göran Herméren tillsammans med Lotta Eriksson som är huvudsekreterare i Smer.

Läs mer


 

2020-05-13 DAGENS SAMHÄLLE DEBATT
"Vi behöver social gemenskap – med fysisk distans"

Bland människor över 70 år finns stora variationer i risk för svår covid-19-infektion. I ett akut läge är det motiverat med enkla förhållningsregler för att minska smittan, men det är viktigt att man i nästa skede nyanserar åtgärderna och inte enbart baserar dem på ålder. Dessutom bör man noggrant väga nytta mot risk av långvarig isolering, skriver flera läkare och forskare.

Läs artikel


2020-05-08 Uppdaterad 2020-05-09
Uttlåtande från Barnläkarföreningen angående Covid-19 och eventuell koppling till svår hyperinflammation hos barn

Texten är en uppdatering av det utlåtande som Svensk Barnreumatologisk Förening publicerade den 29 april 2020.

Kunskapsläget är fortfarande begränsat, men det finns nu åtminstone en publikation som beskriver tillståndet. Det är en fallbeskrivning av åtta barn i London med en symptombild som inkluderar hög feber, ofta i kombination med utslag, buksmärta, diarréer och kräkningar, myokardit och konjunktivit som utvecklats till ett ”toxic chock”-liknade tillstånd. Några testades positivt för Covid-19 och andra inte. Tillståndet som beskrivs påminner delvis om Kawasakis sjukdom, men barnen är ofta äldre, 5-15 år gamla .

Läs mer


2020-04-29
Utlåtande från Svensk barnreumatologisk förening till Barnläkarföreningen, BLF, angående Covid-19
Media har i dagarna rapporterat kring att läkare i Storbritannien och Italien utreder en eventuell koppling mellan Covid-19 och ett ovanligt tillstånd med hyperinflammation hos barn. Folkhälsomyndigheten har gått ut med en skrivelse om ökad vaksamhet runt detta och inrapportering till dem. Den symptombild som beskrivs påminner delvis om Kawasakis sjukdom. Hittills är kunskapsläget begränsat med enstaka fallrapporter, men det finns ännu ingen vetenskaplig publikation kring tillståndet.

Läs mer


2020-04-29
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN: Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga
Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.
Kunskapen om graviditet och covid-19 är fortfarande under utveckling. Folkhälsomyndigheten anser att det finns skäl att rekommendera gravida att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan.

Läs mer


2020-04-23
SVD DEBATT SLUTREPLIK: ”Risken för etisk glidning är en realitet”
Dessvärre har den senaste veckans händelser gett oss rätt i vår oro för en etisk glidning i sjukvården, skriver Svenska Läkaresällskapet i en slutreplik på SVD debatt.
Läs artikel


2020-04-21Tobias Alfvén, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet, barnläkare och docent global barnhälsa, svarar på tittarnas frågor om barn och corona i programmet Efter fem i TV4. ”Det är fortsatt relativt lugnt – vi ser ingen anstormning på våra barnakuter” berättar han och lägger till att barn är en liten del av de som blir sjuka i covid-19.

Se inslaget


2020-04-21
Nytt beslutsstöd för prioriteringar av rutinsjukvård
Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik kommenterar Socialstyrelsens ”Nationella principer för prioritering av rutinsjukvård under covid-19-pandemin”.

Läs mer


2020-04-19
SVD debatt ”Oroväckande etisk glidning i coronatider”
Vi är allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet på SVD debatt.

Socialstyrelsens riktlinjer innebär en oroväckande glidning i riktning mot en nyttoetisk princip som undergräver den människovärdesprincip som under lång tid styrt det medicinska handlandet i vårt land. Prioriteringar bör endast ske utifrån en medicinsk bedömning av tre faktorer; sjukdomens allvarlighetsgrad, möjligheten att behandla tillståndet på ett verkningsfullt sätt och prognosen för att patienten kommer att kunna tillgodogöra sig behandlingen.

Läs artikeln


2020-04-18
Arbetsskadeförsäkringen föreslås omfatta sjukdomen covid-19
Med hänsyn till spridningen av covid-19 och situationen i hälso- och sjukvården och omsorgen föreslås covid-19 läggas till i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbets-skadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP). Ändringen i FASP föreslås träda i kraft den 25 april 2020. Ändringen ska tillämpas i fråga om skador som har inträffat den 1 februari 2020 eller senare.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på en snabbremiss från Regeringkansliet och har i beredningen av SLS svar på knappt två dagar fått in synpunkter från 21 av SLS vetenskapliga sektioner och tre av SLS kommittéer. Majoriteten av sektioner och kommittéer ser positivt på förslaget, och SLS tillstyrker förslaget, men med reservation för att det finns invändningar och behov av förtydliganden som behöver klargöras innan förslaget beslutas. Dessa invändningar beskrivs i detalj av sektionen för Klinisk Mikrobiologi.
ar beskrivs i detalj av sektionen för Klinisk Mikrobiologi.

Läs remissvar


2020-04-16
Rökare som blir sjuka i Covid-19 löper en väsentligt större risk än icke-rökare att bli allvarligt sjuka
Roger Olsson, överläkare ortopedi och mångårig medarbetare i Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt och projektledare för delprojektet Stark för kirurgi – Stark för livet intervjuades tillsammans med Susanne Högberg, folkhälsochef, region Jämtland-Härjedalen, i P4 Jämtland den 16 april 2020 med anledning av de studier som finns visar på att rökare som blir sjuka i Covid-19 löper en väsentligt större risk än icke-rökare att bli allvarligt sjuka.

Lyssna på intervjun 

För att hamna rätt i sändningen, tryck på playsymbolen till vänster om "Med Emelie & Fredrik"


2020-04-15
Covid-19 Guide för samtal med patienter
Palliativt utvecklingscentrum i Lund har skapat en guide för samtal med patienter som drabbats av svår covid-19 smitta och deras närstående. Guiden innehåller en rad samtalssituationer med förslag till fraser och bemötande. Guiden riktar sig till läkare, sjuksköterskor och alla andra yrkeskategorier som nu kan ställas inför samtal som många är oförberedda på. Förhoppningen är att guiden kan ge stöd och vägledning i utmanande situationer

Läs mer


2020-04-15
Parus Förlag: Krisstöd vid arbete under extrem stress
Vetenskapligt baserade råd om vad som hjälper innan, under och efter en svår händelse. Råden riktar sig till exempel till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och kuratorer, samt alla som har ansvar för personal. Sjukhusets och kommunens krisgrupper är andra självklara målgrupper. Personal inom omsorg av personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och hemtjänst kan också ha stor nytta av råden. Givetvis kan även andra arbetsplatser eller verksamheter som drabbas av påfrestning ha nytta av informationen. Likaså anhöriga till de som nämnts, för ökad förståelse

Läs mer


2020-04-09
Riskerna med självtester - Vetenskapsradions coronaspecial
Många företag vill erbjuda självtester för covid-19 som privatpersoner kan ta hemma. Men ett efter ett förbjuds. Varför, vad finns det för risker och vad är det som gör att de inte fungerar?

Medverkande: Ewa-Lena Hartman, gruppchef på avdelningen för medicinteknik vid Läkemedelsverket. Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning, överläkare och professor i klinisk immunologi vid Karolinska universitetssjukhuset.
Programledare: Katarina Sundberg.

Lyssna på avsnitet


2020-04-08
Socalstyrlesen: Stöd för att anpassa arbetssätt och aktiviteter under covid-19-pandemin

Socialstyrelsen har tagit fram två nya kunskapsstöd som innehåller förslag på hur arbetssätt och aktiviteter kan anpassas för att undvika smittspridning samt upprätthålla en god vård inom regional och kommunal hälso- och sjukvård under covid-19-pandemin. Stöden riktar sig främst till legitimerad personal som läkare, sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

  • Triage/flöden och arbetssätt vid vårdcentral - praktiska förslag på hur vårdcentraler kan anpassa sitt arbete under covid-19-pandemin
  • Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 - praktiska förslag till kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med socialtjänst

Läs mer


2020-04-03
SBU samlingssida för evidens om Covid-19
Information och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU om Covid-19.
Läs mer


2020-04-02
DEBATT SVENSKA DAGBLADET: ”Se upp med test från coronans lycksökare”
Opportunistiska aktörer försöker nu sko sig på coronasituationen. Utökad testning i Sverige måste riktas in på validerade och högkvalitativa analysmetoder, skriver Britt Skogseid och Ola Winqvist, Svenska Läkaresällskapet i ett debattinlägg på Svenska Dagbladet.

Läs mer


2020-04-02
EGE Statement on European solidarity and the protection of fundamental rights in the COVID-19 pandemic
Uttalande från EU’s etikgruppering EGE (EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES) framhåller den internationella solidaritetsaspekten under den pågående pandemin. Viktigt – när strävanden åt motsatt håll ibland  dyker upp i debatten om lämpliga åtgärder.

Läs uttalandet


2020-03-27
Socialstyrelsens  nationella principer för prioritering inom intensivvård
Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar.

Läs mer


2020-03-27
Ny telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund

Hit kan man ringa för att svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. Linjen är öppen varje vardag mellan kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen bemannas av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer som svarar på allmänna frågor om coronaviruset. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen nås på 08-123 680 00 och den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via knappval.

När telefonlinjen är stängd meddelas öppettiderna på engelska och arabiska, med hänvisning till 1177 och 112.
Läs mer


2020-03-27
Aktuella utbildningar om Covid-19
Besök SLS samlingssida för länkar till aktuella utbildningar om Covid-19.
Läs mer


2020-03-26
Pandemin – några medicinsk-etiska perspektiv
Den pandemi som drabbat världen och Sverige innebär stora påfrestningar för hela samhället, för medborgare och för hälso- och sjukvården. Det finns rimliga krav och förväntningar på var och en att ändra sitt beteende för att minska risken för snabb generell smittspridning, och särskilt risken för smittspridning till dem som är mest sårbara för smittan. I Sverige råder brist på intensivvårdsplatser och skyddsutrusning och hälso- och sjukvården arbetar intensivt för att hinna bygga upp en beredskap för att kunna omhänderta ett stort antal smittade patienter som kräver intensivvård. Mikael Sandlund, professor och överläkare i psykiatri samt ordförande i Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik lyfter några medicinsk-etiska perspektiv i anslutning till pandemin.

Läs mer


2020-03-25
Rekommendationer för hjärt-lungräddning
Svenska HLR-rådet följer uppmärksamt utvecklingen av covid-19 i Sverige och dess påverkan på samhälle och har med anledning av detta tagit fram rekommendationer för hjärt-lungräddning (HLR) i samhället och inom sjukvården samt för utbildning vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19.

Läs mer


2020-03-24

Etiska aspekter Coronavirus, covid-19 pandemin
Den pågående coronaviruspandemin väcker flera betydande etiska, juridiska och praktiska utmaningar, för såväl individen som samhället.

Hur dessa utmaningar tacklas från samhällets sida kan ha implikationer för, förtroendet för samhället (regeringen, myndigheterna, hälso- och sjukvården och omsorgen), solidariteten mellan medborgarna, skyddet av sårbara grupper och folkhälsan i stort.

Statens medicnsk-etiska råd (SMER) har samlat länkar till material som behandlar etiska aspekter av covid-19 pandemin.

Läs mer


2020-03-24
SLS sektioner om covid-19
Besök SLS samlingsida med länkar till SLS vetenskapliga sektioner och expertgrupper för aktuell om information, rekommendationer och riktlinjer om covid-19.

Läs mer


20120-03-24

SLS UTTALANDE: Säkra ersättning till riskgrupper som riskerar inkomstbortfall vid hemmakarantän

I en skrivelse till Socialdepartementet uppmanar Svenska Läkaresällskapet
socialminister Lena Hallengren att skyndsamt agera för att säkra ersättning till utsatta riskgrupper som sitter i hemmakarantän och som i nuläget riskerar inkomstbortfall.

Läs mer


2020-03-19
SFOG UTTALANDE: Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19

Experter från Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Neonatalföreningen har tagit fram rekommendationer för handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Det är nätverket kring infektionssajten Infpreg som tagit ansvar och agerat snabbt. Rekommendationerna vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal. Vissa av de åtgärder som föreslås har förutom att skydda barnet från infektion, även som syfte att hålla barnet smittfritt och därmed skydda personal och medpatienter. Eftersom kunskapsläget
förändras snabbt kommer rekommendationerna att uppdateras när så behövs.

Läs mer


2020-03-18
SFAI UTTALANDE: Regeringen vidtar åtgärder för att stärka och samordna intensivvården i Sverige

I en skrivelse till Socialdepartementen uppmanade styrelsen för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)
socialminister Lena Hallengren att omedelbart agera för ökning och nationell samordning av intensivvårdsplatser i Sverige med anledning av covid-19. Nu agerar regeringen.

Läs mer


2020-03-13
SLS UTTALANDE: Svenska Läkaresällskapets åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19

Med anledning av den aktuella situationen med smittspridning av Covid-19 har Svenska Läkaresällskapet (SLS) beslutat om riktlinjer för program- och förtroendemannaverksamheten som gäller från och med 2020-03-12 tills vidare.

Läs mer


2020-03-11
SLS UTTALANDE: Vikten av att minska smittspridning av Covid-19 och värna de mest sårbara i samhället

Svenska Läkaresällskapet följer händelseutvecklingen av Coronaviruset covid-19 och de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Efter tecken på samhällsspridning av coronaviruset i Sverige höjde Folkhälsomyndigheten (2020-03-10) risknivån till mycket hög risk för spridning. Svenska Läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid kommenterar.

Läs mer


2020-03-06

SLS UTTALANDE: Svenska Läkaresällskapet följer händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset covid-19 och följer de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Vi står inför en ny situation och det kan skapa oro i samhället och bland befolkningen. Vi vill understryka vikten av att vara källkritisk vid inhämtning och delning av information för att undvika desinformation. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens webbplats som samlar uppdaterad information om coronaviruset covid-19.

Ring 1177 vid misstanke om smitta
Om du rest i något av de drabbade länderna och du eller anhörig har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. Undvik att uppsöka vårdcentral eller akutmottagning vid misstanke av smitta för att undvika en eventuell smittspridning, kontakta 1177 och invänta vägledning.

Förhindra smitta
Vi uppmanar alla att följa rekommendationerna om att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.

Ladda ned informationsaffisch och sätt upp på lämpliga ställen, som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Ring 113 13 för frågor om coronaviruset covid-19

Har du som allmänhet frågor om coronaviruset covid-19 hänvisar vi till det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt

Frågor & Svar
Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvård respektive kliniska laboratorier
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer som finns inom respektive verksamhet.

Krisinformation.se för de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset

 

In english

The Swedish Society of Medicine pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden. We are prepared if necessary to take measures that may be required, such as moving scheduled program activities, meetings and congresses.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

If you have travelled to a country where the coronavirus has spread, and you or your child show symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call 1177 for guidance.

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.

Please also avoid to share and spread false or uncertain information about the coronavirus.