Rapport från SLS fullmäktige 2024

Måndagen den 13 maj ägde årets Fullmäktigemöte rum i Svenska Läkaresällskapets hus och online. Det var det fjärde fullmäktigemötet i ordningen sedan SLS medlemsreform trädde i kraft år 2021 och samlade representanter från SLS medlemsföreningar, sektioner, associerade föreningar, Kandidat- och underläkarföreningen samt lokala läkaresällskap.

Mötet inleddes med att SLS ordförande Tobias Alfvén föredrog verksamhetsberättelsen för 2023 med en budget i balans, och lyfte en verksamhet med bredd och djup, baserad på SLS kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. En stor mängd aktiviteter har genomförts och fyra områden har varit fortsatt i fokus: forskning och fortbildning, kompetensförsörjning, vård efter behov och rättvisa prioriteringar samt professionens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

VB_23_webb.jpg

Ladda ned VB 2023

SLS välkomnar två nya medlemsföreningar

Under mötet togs beslut om att anta sektionen för plastikkirurgi som villkorad medlemsförening (de måste internt ändra i sina stadgar först, vilket pågår men tar två årsmöten) och Svensk Förening för Palliativ Medicin som medlemsförening 2025. Det innebär att SLS kommer bestå av 58 medlemsföreningar och 9 sektioner 2026.

Motioner och propositioner

Totalt behandlades fyra motioner och två propositioner. Två av motionerna tog upp problematik som uppstår vad gäller utbildning (vidare- och fortbildning) samt forskning med ett ökande antal privata vårdgivare. Mötet beslutade att SLS ska tillsätta en temporär arbetsgrupp som får i uppdrag att inventera och sammanställa ett underlag som beskriver hur en ökande andel privata vårdgivare påverkar möjligheterna till forskning, ut- och fortbildning. Arbetsgruppen ska även ta fram en handlingsplan tillsammans med berörda delegationer som SLS kan utgå ifrån i dialog med berörda beslutsfattare och SKR. En motion om läkares fortbildning besvarades där SLS välkomnade ett närmare samarbete med föreningarna gällande att anordna programaktiviteter.

Fullmäktige biföll även andemeningen i en fjärde motion om att SLS driver frågan att åtgärder som rör sjukvården på gruppnivå (sjukvården som system) bör ha samma ansats som annan kunskapsutveckling och som åtgärder på individnivå beträffande a) vetenskaplig och empirisk evidens samt b) en på förhand bestämd plan för uppföljning och utvärdering över tid.

Utöver det justerades antalet medlemsföreningar och sektioner (se ovan) samt att ett antal mindre justeringar gjordes i SLS stadga.


Catharina Ihre Lundgren – vald till ny ordförande

Catharina_Ihre_Lundgren_foto_erik_flyg_webb.jpg

Under valen beslutade SLS Fullmäktige om att utse Catharina ”Cia" Ihre Lundgren till ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Catharina är bröst- och endokrinkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt docent vid Institutionen för Molekylär Medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, och har under de senaste tre åren varit SLS vice ordförande. Hon tillträder den 1 juli 2024 och efterträder Tobias Alfvén som lämnar posten efter fyra år som ordförande.

Fullmäktige tog även beslut om att utse Patrik Danielson till SLS vice ordförande. Patrik är professor i anatomi vid Umeå universitet och dekan vid medicinska fakulteten samt överläkare i ögonsjukdomar vid Norrlands universitetssjukhus. Han har dessutom tidigare erfarenhet som ledamot i SLS nämnd under åren 2015–2018.

Niklas Ekerstad utsågs till ny ordförande i SLS delegation för medicinsk kvalitet och efterträder Karin Pukk Härenstam. Niklas är ledamot i SLS nämnd samt specialist i kardiologi och internmedicin och kliniskt verksam som överläkare på en kardiologisk specialistmottagning i Västra Götaland. Han har dessutom med stor framgång lett SLS arbete med Hippokratesrevisioner. Till ny ledamot i SLS nämnd valdes Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Uppsala universitet.

Läs pressmeddelande

Årets hedersledamöter

eva_u_webb.jpg

Fullmäktige tog även beslut om att kalla Eva Uustal och Hugo Lagercrantz till hedersledamöter.

Eva Uustal är docent och överläkare vid Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, och var ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (2019–2020). Eva har föredömligt och metodiskt arbetat för att utveckla och förbättra vård och behandling vid förlossningsskador, en patientgrupp som genom åren blivit styvmoderligt behandlad.

Hugo Lagercrantz _webb.jpg

Hugo Lagercrantz är professor i pediatrik och neonatologi vid Karolinska Institutet, tidigare ordförande i Svenska Barnläkarföreningen (2002–2004) samt redaktör för tidskriften Acta Paediatrica sedan år 2005. Hugos forskning har varit banbrytande med fokus på det nyfödda barnet och för den breda allmänheten är han sannolikt mest känd för sitt patos för barn och svensk barnsjukvård. Hugo har ett mångårigt engagemang i SLS och arrangerar ett kommande Berzelius Symposium: ”The Mind from Cradle to Grave” den 22–23 maj 2024.


Arbetsgrupper efter tidigare fullmäktigemotioner

På mötet redovisade tre arbetsgrupper inom SLS som tillkommit efter fullmäktigemotioner; Kloka Kliniska Val, Kunskapsstyrning och Hippokratesrevision, genomförda och pågående aktiviteter i sina respektive arbetsgrupper.


Utvärdering av SLS medlemsreform

Fullmäktige avslutades med att Hanna Wijk, Wijk kompetens & utveckling, föredrog resultaten från den utvärdering som genomförts om SLS medlemsreform. När fullmäktige 2019 tog beslut om att genomföra SLS medlemsreform och införa den nya medlemskategorin medlemsförening beslutades att organisationsförändringen skulle utvärderas tre år efter införandet. Under 2023 har SLS med hjälp av Hanna Wijk som extern expert genomfört en enkät i alla SLS föreningar samt gjort djupintervjuer med ett urval av föreningarna för att ta reda på om syftena med organisationsförändringen uppnåtts.

Resultatet presenteras i rapporten ”Svenska Läkaresällskapet mot framtiden”. Utifrån de slutsatser som rapporten presenterade hade nämnden tagit fram ett diskussionsunderlag som presenterades för fullmäktige. Underlaget innehöll förslag på åtgärder som kan genomföras de kommande åren och kommer följas upp på höstens ordföranderåd för att SLS därefter ska kunna ta fram förslag på vilka åtgärder som bör genomföras, och i vilken ordning, för att skapa störst nytta.