Stort engagemang för bästa möjliga hälsa och sjukvård

Rapport från SLS Fullmäktigemöte 2022

Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktige 2022 ägde rum den 17 maj och samlade SLS medlemsföreningar, sektioner, Kandidat- och underläkarföreningen, lokala läkarsällskap och associerade föreningar.
Diskussionen visade på ett stort engagemang för SLS verksamhet och tydliga önskemål om ökad samverkan mellan föreningarna och SLS centralt – vilket var ett genomgående tema under mötet. SLS avser att arbeta vidare med att förstärka samverkan och befintliga demokratiska strukturer. Mötet resulterade även i ett nytt uppdrag för SLS att tillsätta projekt kring ansvar för patientens läkemedelslista och nya ledamöter valdes in i SLS nämnd.

Fullmäktigemötet var det andra i ordningen sedan SLS medlemsreform trädde i kraft. En organisationsförändring som medfört att SLS samlar runt 30 000 föreningsanknutna eller individuella medlemmar och som lett till ett ökat och närmare samarbete mellan SLS och föreningarna. Effekterna av medlemsreformen har även nått ut i omvärlden där SLS betraktas som en starkare och mer relevant aktör inom hälso- och sjukvårdsområdet. En positiv utveckling som öppnat upp för nya behov och önskemål bland föreningarna. Inkomna motioner efterfrågade bland annat ökad samverkan mellan SLS centralt och föreningarna och större möjlighet att påverka verksamheten och prioriteringarna.

–Det är glädjande att det finns ett stort engagemang för SLS verksamhet bland våra medlemmar och föreningar och det ska vi självklart fånga upp på ett bra sätt, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi kommer bland annat att arbeta för ökad samverkan och möjlighet att påverka verksamheten utifrån befintlig demokratisk struktur. Ett första steg blir att utveckla SLS ordföranderåd till ett möte för fördjupad dialog där föreningarna ges verklig möjlighet att diskutera och påverka verksamheten. En annan viktig del i arbete blir att ta fram förslag på hur processen kring verksamhetsplanen kan fortsätta utvecklas i syfte att möjliggöra tidig input från föreningarna. I ett nästa steg ska vi även utvärdera medlemsreformen enligt tidigare beslut i Fullmäktige år 2019.  Ett arbete som kommer att inledas under 2023.

SLS har en verksamhet med både bredd och djup, vilket SLS ordförande Tobias Alfvén föredrog när han presenterade verksamhetsberättelsen för 2021. SLS har under det gångna året genomfört en stor mängd aktiviteter utifrån våra kärnvärden om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet, med budget i balans. I linje med SLS föreningars önskemål – som framkom i medlemsenkät – har tre områden varit i fokus under året: läkares fortbildning, vård efter behov och professionens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården – ett arbete som kommer att fortsätta under 2022.

Läs mer i SLS verksamhetsberättelse 2021

Nytt uppdrag – projekt kring ansvar för patientens läkemedelslista
Fullmäktige biföll ett projekt för att utveckla läkares förhållningssätt till ansvaret för patientens läkemedelslista, under 2022–2024. Projektet ska genomföra regionala aktiviteter som syftar till att möjliggöra en kollegial diskussion på arbetsplatser kring ansvar för patientens läkemedelsbehandling och därmed för läkemedelslistan i patientjournalerna. Syftet är att etablera ett samordnat förhållningssätt kring ansvaret för detta. Det ska så långt som möjligt stödja patientens genomförande av läkemedelsbehandlingen på det sätt som överenskommits mellan patient och förskrivare i en vårdkontakt samt underlätta läkares övertagande av behandlingsansvar för en patient. Det förväntas underlätta arbetet kring läkemedel i vård och vid expediering av läkemedel vid apotek. En förutsättning för att projektet ska genomföras är att det beviljas en nationell finansiering.

Beslut om ny associerad förening
Fullmäktige associerade Svensk Flyg- och Marinmedicinsk förening till SLS.

Förnyat förtroende för SLS ordförande och vice ordförande

nyaledamöter_nämnden.jpg


Tobias Alfvén, SLS ordförande sedan två år fick förnyat förtroende från fullmäktige likaså Catharina Ihre Lundgren som vice ordförande. Olle Larkö, professor emeritus i dermatologi och venereologi, Soheir Beshara, specialistläkare i klinisk kemi samt Anders Castor, barnonkolog valdes till nya ledamöter i nämnden. Anders Castor tillträder i samband med detta som ny ordförande i SLS delegation för medicinsk etik och efterträder Mikael Sandlund som avgår som ordförande den sista juni.

Årets hedersledamöter

Britt_skogseid_ulf_måwe.jpg


Fullmäktige beslutade att kalla Britt Skogseid och Ulf Måwe som hedersledamöter i Svenska Läkaresällskapet.

Britt Skogseid
Professor i tumörbiologisk endokrinologi vid Uppsala universitet, specialist i internmedicin och endokrinologi samt SLS vice ordförande under åren 2016–2018 samt SLS ordförande 2018–2020.

Motivering
»Läkaresällskapet är den sista bastionen som står på patientens och den medicinska kunskapens barrikad« Med de orden inledde Britt Skogseid sitt ordförandeskap i Svenska Läkaresällskapet och det sammanfattar mycket väl hennes ingång och engagemang i SLS. Britts ordförandeskap präglades starkt av hennes strävan att renodla SLS unika roll som den medicinska vetenskapens försvarare i svensk hälso- och sjukvård. Tack vare hennes driv och arbete tog SLS avgörande steg i medlemsreformen. Britt har oförtrutet verkat för läkares vetenskapliga och kliniska excellens för patientens bästa. Med stor lyskraft och en slående retorik har hon gått in i frågor som rör hälso- och sjukvårdens styrning i tider då produktion och pinnräkning tenderar att tränga undan essensen i läkekonsten – patient-läkarmötet. Britt är en stark tillskyndare av ökad tillit till läkarprofessionen, minskad detaljstyrning och en hälso- och sjukvård som bygger på kunskap, kvalitet och etiskt omhändertagande av den enskilda patienten, frågor som hon med stor framgång drivit i SLS.

Ulf Måwe
Specialist i allmänmedicin, har varit aktiv sen 1971 och har sedan dess med stor entusiasm och uthållighet verkat för allmänläkares professionella utveckling och på så vis för nära personcentrerad vård.

Motivering
I fem decennier har Ulf Måwe verkat i allmänmedicinens frontlinje. Han har varit  en viktig spelare i upptakten till mycket av det som idag tas för givet, bland annat attallmänmedicinen blev en egen specialitet, grundandet av SFAM, utformningen avST-handledning och målbeskrivningen för ST. I nära samverkan med SLS har han underde senaste två åren varit drivande i etablerandet av SFAMs torsdagsmöten, ett nationellt forum för kollegial dialog och en möjlighet för allmänläkare att utbyta erfarenheter från pandemin och på så vis bidra till en samlad bild av effekterna av Covid-19 på primärvårdsnivå. Ulf har en sällsynt förmåga att stimulera kollegors professionella tänkande, facilitera utveckling och har därmed genom åren inspirerat många att engagera sig för stärkt professionell utveckling av svensk hälso- och sjukvård. Ulf har på ett unikt sätt verkat genom att få andra att tänka göra och växa, utan att blåsa upp sin egen insats. Ulf har genom åren verkat nära SLS och sökt konstruktiv samverkan - alltid med SLS centrala värden - vetenskap, utbildning, etik och kvalitet för ögonen.