Aktuella samarbeten och uppdrag

Svenska Läkaresällskapet förser beslutsfattare med specialistkunskap och är sakkunniga i utredningar och bildar expertgrupper för att belysa och driva hälso- och sjukvårdens utveckling. Integritet och oberoende är fundamenten för vår samhällsroll.

På uppdrag av Socialstyrelsen:

Generell uppmärksamhetsinformation om blodsmitta och hotbild
SLS har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utreda och ta fram underlag för fortsatt handläggning på myndigheten avseende om och i så fall hur blodsmitta och hotbild mot vårdpersonal och medpatienter ska kommuniceras i medicinska journaler. Ingemar Engström, professor och sakkunnig i medicinsk etik samt tidigare ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommer att leda utredningen.
Läs mer

Projekt om personcentrerad vård
Svenska Läkaresällskapet har i uppdrag att tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Dietisternas Riksförbund definiera begreppet personcentrerad vård. Arbetet kommer att resultera i en skrift om personcentrerad vård som lanseras den 7 mars 2019.

Levnadsvaneprojektet

Svenska Läkaresällskapet har i uppdrag av Socialstyrelsen sedan
2012 med övergripande syfte att implementera riktlinjerna och
lyfta fram att läkares vetenskapligt grundade arbete för hälsosamma levnadsvanor gör skillnad.
Läs mer

På uppdrag av Socialdepartementet:

Projekt för asylsökande läkare
Svenska Läkaresällskapets program för asylsökande läkare från land utanför EU. Programmet stöds av statliga medel, dels genom ett anslag från Socialdepartementet genom beslut av Regeringen den 28/6 2017 (2 milj kr), dels genom medel som Regeringen ställt till Länsstyrelsen i Stockholms förfogande för tidiga insatser för asylsökande (TIA medel).
Läs mer