Preventionsdagar på SLS


Preventionsdagen 2022 har tyvärr blivit inställd.
Kommittén planerar för att anordna webinar under hösten för att sprida viktig kunskap om de angelägna ämnen som var planerade till Preventionsdagen. Mer information om när och hur kommer.

Preventionsdagen State of the art 2021 - Effekter på folkhälsan av Covid-19 pandemin - utmaningar och möjligheter

Se inspelningen från dagen här: https://youtu.be/GnRxNdosBqU

Föreläsarnas bilder:

Direkta och indirekta konsekvenser av Covid-19 pandemin på folkhälsan – risk för ökade hälsoklyftor? Anna Bessö, avdelningschef, avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor Folkhälsomyndigheten.

Covid-19 pandemins direkta och indirekta effekter - vad är läkarens och hälso- och sjukvårdens roll? Margareta Kristenson, professor emerita i Socialmedicin, styrelsemedlem i sektionen för Socialmedicin och folkhälsa, SLS

Det goda mötet - hur kan vi främja partnerskapet med patienten när tiden är knapp? Jörgen Herlofson, specialist i psykiatri

Hur har den enskilde patienten påverkats? Åsa Thurfjell, specialist i allmänmedicin

Pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle, Haibe Hussein
Samordnare hälsokommunikatörer i Region Stockholm

Arbete för hälsosamma levnadsvanor under en pandemi utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer – Vad har ledningen för ansvar?
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen


 "Matvanor ska det vara så svårt?" - State of the art 2020-02-04

  Program

  Se inspelningen


”Fokus på levnadsvanor – en nyckel till jämlik hälsa!”  - State of the art 2019-02-04

   Program


"Vad ska jag med en bättre hälsa till?” – Förbättrade levnadsvanor ur ett patientperspektiv
Mårten Jansson

Hur kan vi göra vårdens insatser tillgängliga för alla- erfarenheter från Angereds Närsjukhus
Maria Magnusson, Charlotta Bertolino

Kulturanpassad livsstilsintervention till utom-europiska invandrare i Malmö
Louise Bennet

”Stöd för Psykisk hälsa och för Goda levnadsvanor - självklara följeslagare"
Yvonne Lowert, Jill Taube

Allmänna hälsokontroller? – Nej tack! Riktade hälsosamtal – ja tack!
(Hälsokurvan; Västerbottens Hälsoundersökningar)
Hans Lingfors, Anna Rosén, Lars Weinehall, Patrik Wennberg

Sju års arbete för hälsosamma levnadsvanor – rapport från Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt
Anna Kiessling


Hälsofrämjande arbete för äldre - State of the art 2018-02-05

Program

Se inspelningen från dagen här
Det aktiva åldrandet; medicinskt perspektiv – Lars Jerdén
Det aktiva åldrandet; idéhistorikt perspektiv – Sverker Sörlin
Matvanor – Margareta Nydahl
Alkohol – Sven Andreasson
Fysisk aktivitet – Kerstin Frändin
Sömn –Torbjörn Åkerstedt
Stress - Töres Theorell
Tobak – Lovisa Brehmer
Hälsosamtal – Margareta Norberg
Uppsökande hembesök – Klas-Göran Sahlén

Föreläsningar
Det aktiva åldrandet; medicinskt perspektiv – Lars Jerdén
Det aktiva åldrandet; idéhistorikt perspektiv – Sverker Sörlin
Matvanor – Margareta Nydahl
Alkohol – Sven Andreasson
Fysisk aktivitet – Kerstin Frändin
Sömn –Torbjörn Åkerstedt
Stress - Töres Theorell
Tobak – Lovisa Brehmer
Hälsosamtal – Margareta Norberg
Uppsökande hembesök – Klas-Göran Sahlén


Alkoholen och riskpanoramat - State of the art 2016-11-28

Program

Se inspelning från dagen

Alkoholen och riskpanoramat


Föreläsningar

Epidemiologi, trender, konsumtionsmönster, problematiska alkoholvanor
Sven Andreasson
Alkohol och cancer
Frida Dangardt
Alkoholens påverkan på våra vanligaste sjukdomar
Anna Kiessling
Alkoholens påverkan på våra vanligaste sjukdomar
Cecilia Magnuson
Alkoholens påverkan på våra vanligaste sjukdomar
Sven Wåhlin
Hur uppmärksamma och fråga om alkohol, metoder för rådgivning/behandling, riskbruk eller beroende -spelar det någon roll
Sven Wåhlin
Är alkoholens skyddande effekt reell?
Sven Andreasson, Lars Jerdén
Alkohol och operation; evidensläget
Hanne Tönnesen
Alkohol och operation; evidensläget
Roger Olsson
Effekter för anhöriga, CRAFT; ett program för hur anhöriga kan få de berörda att söka hjälp
Anders Hammarberg
Stigma, ovilja att fråga, ovilja att berätta, hur får vi den välfungerande patienten att söka hjälp och hur bryter vi stigmatiseringen kring alkohol?
Sara Wallhed-Finn

 


Prevention, övervikt och fetma - State-of-the-Art 2016-02-02

Se inspelning från dagen Prevention, övervikt och fetma

Föreläsningar;

Övervikt och fetma - utveckling och orsaker
Lars Jerdén
Hur ska barnhälsovården arbeta?
Staffan Mårild
Hur ska skolan och skolhälsovården arbeta?
Nils Lundin
Vad skiljer ungdomar och vuxna från äldre, och hur påverkar det vårt arbete?
Kristina Berg Kelly
Nya rekommendationer för barns och ungdomars fysiska aktivitet
Ulrika Berg
Prevention of obesity and the health divide
Sir Michael Marmot
Vilka program finns för beteendeförändringar för viktnedgång?
Stephan Rössner
Viktstabilitet: Kan vi främja den?
Kristina Lindvall
Graviditet och stor viktuppgång: Hur förebygger vi?
Elisabeth Storck Lindholm
Övervikt ooch fetma: Lönar sig intervention innan operation av exempelvis knäled?
Hanne Tönnesen
Gastric bypass operation; Vad kan vi förväntas uppnå?
Anders Thorell

Levnadsvanedagen 4 februari 2014: Från vision till verkstad
Levnadsvanedagen 6 februari 2013: Levnadsvanor - Vad nytt under solen
Levnadsvanedagen 8 februari 2012: Levnadsvanor och läkarrollen