Effekt på levnadsvanor på sikt

Rökning
När det gäller långtidseffekten på rökningen av de perioperativa sluta röka interventionerna så finns det bara två studier som använder det intensiva 6-8 veckors program preoperativt eller både pre- och postoperativt[i],[ii].  Det intensiva 6-8 veckorsprogrammet är nästan tre gånger så framgångsrikt för att sluta röka efter ett år (RR = 2,96; 1,57 - 5,55), jämfört med de korta programmen, som tyvärr inte kan påvisa långtidseffekt. (Se evidensnivå 1A Thordis Thomsen Cochrane 2014) 

Alkohol
Långtidseffekten av perioperativ alkoholintervention är inte undersökt än, men studien på akutpatienter håller på att följas upp och resultaten kommer att publiceras inom ett år[iii].

"Det är viktigt att komma ihåg att evidensbaserad praktik inte bara inkluderar evidensen som sådana utan också hur dessa tillämpas i praktiken"

 

Kompetensbehov
Det är viktigt att komma ihåg att evidensbaserad praktik inte bara inkluderar evidensen som sådana utan också hur dessa tillämpas i praktiken. Tillämpning i sin tur beror dels av medarbetarnas kompetens och hur man organiserat vården men även grad av anpassas till patienter med olika behov och förutsättningar, dvs. hur den evidensbaserade vården har personcentrerats [iv]. All kliniskt verksam personal träffar på patienter som röker och/eller dricker riskfyllt. Det goda budskapet är att det finns ett evidensbaserat sätt att förebygga de många komplikationer som orsakas av rökning och alkohol och bör föregå på samma icke-dömande sätt som t.ex. vid andra riskfaktorer.

Kirurgen 
När det gäller vanlig information om riskfaktorer och förebyggande av komplikationer vid operation samt remittering/behandling med avseende på riskreduktion har kirurgen huvudansvaret. Det inkluderar rökning och alkohol. 

Sjuksköterskan
Ingår tillsammans med de övriga i teamet kring operationspatienten och får ofta delegerat huvudansvaret för preoperativ rök- och alkoholintervention både angående stöd i förändringsprocessen och uppföljning. Det finns därför behov av samma kunskapsnivå som hos läkaren kompletterat med flera detaljer i relation till själva programmet för att målriktat sluta röka/dricka[v].

Dokumentationen
Dokumentation av eventuell aktuell rökning och riskfyllt alkoholintag samt information, remittering och effekt av preoperativt riskreduktionsprogram är en naturlig del av en kirurgisk journal. Det finns lysande exempel på detta men många kliniker har bristfällig systematisk dokumentation (särskilt av alkoholförbrukning) och huvudparten av de kliniska kvalitetsregistren inom kirurgi dokumenterar ännu inte detta.[vi].  


Patientpreferens – vad är patientens egen önskan?
Patienterna är självklart mycket positiva till att undvika operationskomplikationer. Det gäller också för livsstilsinterventioner, som alla gärna vill prata om och ha stöd för att åstadkomma.[vii],[viii]. I samband med vetenskapliga studier känner patienterna från kontrollgruppen sig besvikna att de inte fick interventionsprogrammet[ix]


[i] Møller AM, Villebro N, Pedersen T, Tönnesen H. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomized clinical trial. Lancet 2002; 359:114-7

[ii] Lindström D, Sadr Azodi O, Wladis A, Tönnesen H, Linder S, Nåsell H, Ponzer S, Adami J. Effects of a perioperative smoking cessation intervention on postoperative complications: a randomized trial. Ann Surg. 2008;248:739-45

[iii] Egholm JW, Pedersen B, Oppedal K, Lautitzen JB, Madsen BL, Tönnesen H.  Scand-Ankle: Effect of alcohol intervention among acute ankle fracture surgery (RCT). Abstract från Årsmöte i Dansk Ortopædkirurgisk Selskab Dec 2016.

[iv] Sackett, DL, Strauss SE, Richardson WS et al. Evidence-based medicine. Churchill Livingstone 2000

[v] Tönnesen H. Tobak och alkohol som riskfaktorer vid kirurgi: 99-108 (Kpt 6). Omvårdnad och Kirurgi; red Kumlien C, Rystedt J; Studentlitteratur AB Lund 2016, ISBN 978-91-44–08886-0.

[vi] Tönnesen H, Hovhannisyan K, Lauritzen T, Bolin KS, Olsson R. Stark för kirurgi – stark för livet. (submitted Läkartidningen 2016)

[vii] Møller AM, Villebro NM. Preoperative smoking intervention: What do patients think? A qualitative study. Ugeskr Laeger 2004;166:3714-8 

[viii] Pedersen B, Alva-Jørgensen P, Raffing R, Tönnesen H. Fractures and alcohol abuse - patient opinion of alcohol intervention. Open Orthop J. 2011 Jan 7;5:7-12

[ix] Lindström D, Sundberg-Petersson I, Adami J, Tönnesen H. Disappointment and drop-out rate after being allocated to control group in a smoking cessation trial. Contemp Clin Trials 2010;31:22-6