LiR-modellen underlättar levnadsvanearbetet

För att underlätta arbetet kring ohälsosamma levnadsvanor inom reumatologi har en projektgrupp inom ramen för Levnadsvaneprojektet utarbetat en arbetsmodell för detta, LiR-modellen, Levnadsvanearbete inom Reumatologi.

LiR-modellen bygger på tre delar, ett utbildningsmaterial, en kompetenskarta och en levnadsvaneansvarig person. Modellen ger en gemensam kunskapsbas, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetarna och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet.
Arbetsgruppen har också tagit fram modellen i en generisk form för att grundstrukturen ska kunna användas inom andra specialiteter såsom t.ex. ortopedi, diabetesvård eller lungsjukvård.

LiR-modellen

  1. Utbildningsmaterial som ger alla medarbetare, oavsett profession, en gemensam kunskapsbas kring levnadsvanornas betydelse vid reumatisk sjukdom.
  2.  Kompetenskarta i posterformat att sätta på väggen på exempelvis expeditionen. På kartan finns bl.a. webbadresser och telefonnummer för mer information om levnadsvanor och kontaktuppgifter för nationellt stöd i förändringsarbetet. För att underlätta hänvisningen av patienter till rätt resurs finns en lokal ruta med kontaktinformation till personer/enheter med rätt kompetens, inom eller utanför den egna verksamheten.
  3. En levnadsvaneansvarig person som, baserat på kompetens och intresse, utses av verksamheten. Personen har till uppgift att ansvara för att kompetenskartan blir ett levande dokument genom att uppdatera lokala kontaktuppgifter och stödja medarbetare i levnadsvanearbetet.

Arbetsmaterial LiR

Generisk modell LiR

Patientmaterial LiR

LiR-projektet
Arbetet har bedrivits med finansiellt stöd från Socialstyrelsens satsning på ”Bättre vård för kroniskt sjuka” via SLS och medsökande professionsorganisationer för arbetsterapeuterna, dietisterna, fysioterapeuterna och sjuksköterskorna. I projektgruppen har också patientrepresentanter deltagit aktivt. 

LiR-projektgruppens medlemmar;

Ann-Marie Calander
Projektledare, överläkare reumatologi, med. dr
Ledamot Kommittén för prevention, Svenska Läkaresällskapet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ann-marie.calander@vgregion.se

Alexandra Roth
Leg. dietist med inriktning reumatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Björn Sundström
Docent, sjukgymnast, kostvetare
Umeå Universitet och Bollnäs sjukhus

Emma Swärdh,
Universitetsadjunkt, fysioterapeut, med. dr
Karolinska Institutet

Maria Nylander
Leg. Sjuksköterska, Patientrepresentant, Forskningspartner
Reumatikerförbundet

Mathilda Björk
Professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, verksamhetsutvecklare, arbetsterapeut, docent
Region Östergötland och Linköpings universitet

Nina Brodin
Universitetsadjunkt, fysioterapeut, med. dr
Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus

För mer information kontakta: 
Ann-Marie Calander
ann-marie.calander@vgregion.se