SLS och SFAM i gemensam skrivelse till Socialutskottet gällande primärvårdspropositionen

I december presenterade regeringen primärvårdspropositionen ”Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform” för Sveriges riksdag. Regeringens förslag bygger på förslagen i betänkandena SOU 2018:39 och SOU 2019:42. Röster har höjts om att propositionen borde stoppas i riksdagen, något SLS och SFAM menar är fel väg att gå.

I en skrivelse till Socialutskottet lyfter Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) fram vikten av att genomföra propositionen. Den är ett steg på vägen för att uppnå en god, nära och samordnad vård för patienterna samtidigt som samhällsekonomin gynnas genom att offentliga medel används på ett effektivt och rättvist sätt.

Läs skrivelse 2022-02-10