Professionsbaserad klinisk revision

Arbetsgruppen "Professionell granskning och klinisk revision" har enligt nämndens direktiv i uppdrag att utforma en modell för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som ska kunna implementeras i full skala. Modellen ska tillgodose professionernas krav på intern kvalitetsutveckling liksom huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete. Dessutom ska SLS revisionsmodell ge patienter, anhöriga och skattebetalare underlag för att ställa krav på och välja vårdgivare.

Bakgrund

SLS arbetsgrupp En Värdefull Vård (EVV) föreslog i rapporten ”En Värdefull Vård – En hälso- och sjukvård med människan i centrum" ett ökat professionellt ansvar för kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården. Många läkare uppfattar dessvärre i dag att en allt för långtgående detaljstyrning och ekonomiska incitament i vården styr bort från patientens behov. Dessutom har personalen fullt upp med att registrera uppgifter och hinner inte utveckla vårdens kvalitet. Nya styr- och organisationsmodeller införs med svåra eller missvisande mått på kvalitet. I EVV funderade man på nya sätt att tänka kring
kvalitetsutveckling och kvalitetsmått utifrån professionella grunder – och man tittade på SLS och SLF:s tidigare gemensamma projekt Medicinsk kvalitetsrevision (MKR) samt Medical audits. EVV fastnade för en modell med två dimensioner. Dels att jämföra och förbättra resultat i kollegial tävlan, dels en medicinsk revision där sektioner/specialitetsföreningar ambulerar och inspekterar utifrån vissa kriterier man enats om. På SLS fullmäktige 2016 bifölls en motion om att SLS ska förverkliga ambitionen som uttryckts i EVV:s rapport. Hösten 2016 beslöt SLS nämnd att tillsätta en arbetsgrupp i enlighet med fullmäktiges beslut och om direktiv för projektet. Under 2017 har arbetsgruppen med kardiologen Niklas Ekerstad som ordförande träffats vid flera tillfällen för att utifrån direktivet utveckla en modell för kvalitetsrevision i SLS regi som kan bli pilot 2018.

Det grundläggande ramverket i SLS revisionsmodell bör enligt arbetsgruppen bestå av fyra domäner (mål):

  1. Etik och prioriteringar
  2. Vetenskap och medicinsk måluppfyllelse
  3. Patientsäkerhet
  4. Fortbildning


I första hand bör dessa domäner (mål) stå i fokus vid professionell granskning och klinisk revision. Men det är även viktigt att belysa om det finns rimlig balans mellan befogenheter och ansvar. Ett negativt utfall när det gäller kvaliteten kan ju bero på ogynnsamma förutsättningar. Därför bör även stödfunktioner och administrativ styrning (medel) kunna tas med i en revision. Vad som enligt gruppen inte alls bör ingå i den kliniska revisionen är till exempel administrativa surrogatmått utan koppling till patientnära utfallsmått,
politiskt färgade satsningar, budgetutfall, arbetsmiljö och ett renodlat medborgarperspektiv.

En utgångspunkt för arbetsgruppen är att SLS inte ska detaljstyra i modellen. Det bör i princip vara upp till respektive sektion att utveckla revisionen inom sitt område. Däremot är det rimligt att bygga upp en bank av generella infallsvinklar under varje domän som inspiration.

Arbetsgrupp

Ordförande: Niklas Ekerstad
Eva Arvidsson, Lund
Gunnar Akner, Stockholm
Karl Sallin, Stockholm
Magnus G Lind, Stockholm
Rurik Löfmark, Gävle
Stella Cizinsky, Örebro
Kansliet: Per Johansson (kanslichef )
Susann
Asplund Johansson (organisationssekreterare)